Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Gabather AB: Bokslutskommuniké

2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké för Gabather AB

Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -3 661 (-4 115) KSEK.
· Resultat per aktie -0,27 (-0,80) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt 39 550 (-4 783) KSEK.
· Likvida medel per 31 december 44 899 (16 649) KSEK.

Helåret (2019-01-01 - 2019-12-30)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (46) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster -14 282 (-20 314) KSEK.
· Resultat per aktie -1,07 (-3,94) SEK.
· Kassaflöde från perioden totalt 28 250 (-20 096) KSEK.
· Likvida medel per 31 december 44 899 (16 649) KSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Gabathers nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
avslutades. Emissionen tecknades till 80 procent och Gabather
tillfördes 49,5 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Gabather lämnar in CTA-ansökan (Clinical Trial Application) för
den fortsatta utvecklingen av huvudkandidaten GT-002.

VD har ordet

Gabather står väl rustat inför 2020 med en förstarkt kassa för den
fortsatta utvecklingen av vår produktkandidat GT-002. Nya intressanta
möjligheter till att bredda indikationerna för GT-002 har tillkommit
och håller på att utvärderas. Utvecklingsprogrammet för GT-002
fortsätter enligt vår övergripande tidsplan, först med en MAD studie
(multiple dosering med stigande doser) i friska frivilliga följt av
en studie i patienter med svår depression (MDD).

Ytterligare studier planeras för att specifikt undersöka effekten av
GT-002 på olika elektroencefalogram (EEG) signaler i hjärnan för en
djupare förståelse av GT-002 verkningsmekanism, vilket har
efterfrågats av ett flertal läkemedelsbolag som jag träffat vid olika
partnering möten. Nyckeln till en tidig affär med ett läkemedelsbolag
är att vi på ett övertygande sätt kan visa på "target engagement"
(mål-engagemang) i människa. Vi satsar nu med full kraft på att
designa och genomföra dessa studier under 2020, utöver den planerade
MAD studien som lägger grunden för att ta GT-002 vidare till
patienter.

Vår prekliniska pipeline utvecklas enligt planerna. En serie nya
läkemedelskandidater har syntetiserats och vi håller på att testa
substanserna i vårt laboratorium i Södertälje för att senare under
våren undersöka de bästa substanserna i olika effektmodeller med vår
akademiska partner i Köpenhamn.

Under senare delen av 2019 presenterade jag Gabather vid ett flertal
tillfällen, dels på olika internationella partneringmöten, dels i
andra internationella forum. Intresset och gensvaret från dessa möten
och presentationer har varit stort och uppföljande möten med olika
läkemedelsbolag och akademiska grupper har genomförts.
Sammanfattningsvis så kan jag kort nämna att många är mycket
imponerade av GT-002:s unika profil och hur snabbt vi har utvecklat
denna läkemedelskandidat från idé till kliniska studier i människa.
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till Gabather-teamet och
våra samarbetspartners för det gångna året.

2020 kommer bli ett mycket intressant år med flera nyckelstudier. Jag
ser med tillförsikt fram emot denna spännande resa och att vi kommer
uppnå de satta målen för att ta GT-002 en bit närmare de
patientgrupper som har ett stort behov av nya bättre behandlingar.

Michael Robin Witt,

VD

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar
är stor hos både patienter och läkare. Gabathers fokusområden
representerar en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för vidare
produktutveckling. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet
av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska
försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till
projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av
produktkandidaten.

Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och utvecklingsprogram
skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt riktade mot ett
flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet. Gabather har
etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i Astra-Zenecas
tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABA\A\-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABA\A\-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABA\A\-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter
på centrala nervsystemet via GABA\A\-receptorn har studerats. Ett
flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika
modeller för psykos och minne/inlärning och visat sig ha lovande
effekter.

GT-002

Produktprofil

GT-002 är en selektiv positiv allosterisk modulator av de hämmande
nervsignalerna i hjärnan.

GT-002 har i prekliniska djurstudier visat sig ha antidepressiva
egenskaper. Produktkandidaten har också visat på pro-kognitiva
egenskaper, genom signifikant förbättring av minnesförmågan i friska
djur samt signifikant förbättrat social kognition. Både prekliniska
och kliniska resultat presenterades vid mötet för "American Society
for Neuroscience" i Chicago i oktober 2019.

Status produktutveckling

GT-002 är hittils testad i en Fas 1a klinisk studie i friska
frivilliga försökspersoner, där enstaka och stigande doser av
produktkandidaten testades. Studien var en randomiserad, dubbelblind,
placebokontrollerad Fas 1a-studie i 32 friska frivilliga
försökspersoner med syfte att studera säkerhet, tolerabilitet och
farmakokinetiska egenskaper (upptag, plasmakoncentration och
utsöndring) av GT-002.

Inga läkemedelsrelaterade biverkningar observerades samtidigt som
GT-002 visade på mycket goda farmakokinetiska egenskaper, såsom
upptagningsförmåga, plasmakoncentration och utsöndring.

Planerade kliniska studier

Som nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet lämnade bolaget in
en CTA-ansökan till myndigheterna i Portugal den 22a januari i år.
Ansökan gäller en klinisk studie som är dubbelblindad,
placebokontrollerad med multipel dosering med stigande doser (MAD) i
upp till 24 friska försökspersoner. Studien utvärderar främst
säkerhet och tolerabilitet av multipla och stigande doser av GT-002.
Därtill kommer farmakokinetiska parametrar att undersökas. Dosering
av friska försökspersoner i MAD-studien förväntas att börja som
planerat i Q1 2020.

Vidare så kommer kliniska studier innehållande elektroencefalografi
(EEG) parametrar att utföras för att visa att GT-002 modulerar
aktiviteten i den mänskliga hjärnan. Detta följs av av
Proof-of-concept (POC) -studier hos patienter med kognitiv
nedsättning.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK.
För helåret 2019 uppgick de till 0 (46) KSEK

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 (4,1)
MSEK och för helåret 2019 till 14,3 (20,3) MSEK.

Resultat efter finansiella poster under det fjärde kvartalet uppgick
till -3,7 (-4,1) MSEK medan resultat per aktie uppgick till -0,27
(-0,80) SEK. Resultat efter finansiella poster under helåret 2019
uppgick till -14,3 (-20,3) MSEK medan resultat per aktie uppgick till
-1,07 (-3,94) SEK.

Per den 31 december 2019 uppgick koncernens likvida medel till 44,9
(16,6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det fjärde kvartalet uppgick till -2,7

(-4,8) MSEK och för helåret 2019 uppgick det till -14,0 (-20,1) MSEK.

Den under kvartal fyra avslutade företrädesemissionen tillförde netto
42,2 MSEK.

Eget kapital uppgick till 43,6 (15,9) MSEK vid periodens slut vilket
ger en soliditet på 94,6 (87,4) %.

Antalet utestående aktier per 31 december 2019 uppgår till 13 403 272.
Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO3 är 1 375 000. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en nyemitterad aktie
till kurs 10,00 SEK under perioden 12 - 26 mars 2021. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka
13,8 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen ämnar inte föreslå utdelning

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar under det fjärde
kvartalet uppgick till 2 (10) KSEK och för helåret 2019 72 (44) KSEK.

Organisation

Per den 31 december 2019 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien

Bolaget bildades 2014-05-05. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq
First North Growth Market Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth market är Erik Penser
Bank och nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämman 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om ett
personaloptionsprogram som löper under tre år fram till augusti 2021
för verkställande direktören och fem nyckelpersoner i bolaget.
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 63 000
personaloptioner, varav maximalt 18 000 för verkställande direktören
och maximalt 9 000 vardera för nyckelpersonerna. En personaloption
berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett
lösenpris uppgående till 42 kronor. För att säkerställa Gabathers
åtaganden och kostnader med anledning av ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.