Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Gabather AB: Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 320 (-3 721)
KSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,72) SEK.
· Kassaflöde för perioden totalt uppgick till -3 626 (-4 131) KSEK.
· Likvida medel per 31 mars uppgick till 41 273 (12 518) KSEK.
Väsentliga händelser under första kvartalet

· Bolaget erhöll den 27 mars godkännande från den portugisiska
läkemedelsmyndigheten och den lokala etikprövningsnämnden inför
starten av en klinisk studie i friska försökspersoner med upprepade
och stigande doser av läkemedelskandidaten GT-002. Till följd av den
rådande covid-19-pandemin har ett datum för initiering av studien
ännu inte kunnat fastställas.

VD har ordet

Under årets första kvartal har vi fått de sista pusselbitarna på plats
inför den kommande kliniska studien där läkemedelskandidaten GT-002
ska administreras i upprepade och stigande doser. I mars erhöll vi
nödvändiga godkännanden från den portugisiska läkemedelsmyndigheten
och den lokala etikprövningsnämnden, men vi har av säkerhets skäl
valt att avvakta med studiestarten till dess spridningen av
SARS-CoV-2 är under kontroll och de portugisiska myndigheterna har
upphävt dagens restriktioner. Detta görs för att minimera risken för
kostsamma studieavbrott och för att säkra kvaliteten i de data som
ska genereras. Vi fortsätter vår täta dialog med
läkemedelsmyndigheten och står redo att starta studien så snart
hälsoläget i Portugal tillåter detta.

Förberedelserna för ytterligare en klinisk studie som syftar till att
dokumentera effekterna av GT-002 i hjärnan på människa fortsätter
enligt plan. Prekliniska resultat tyder på att GT-002 utan problem
passerar blodhjärnbarriären och har god selektivitet för
GABA\A\-receptorn. Den kommande studiens målsättning är att visa hur
GT-002 modulerar aktiviteten i den mänskliga hjärnan med hjälp av
funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och elektroencefalografi
(EEG). Det är en stor utmaning att utveckla läkemedel som skall
passera blodhjärnbarriären och selektivt interagerar med receptor i
den mänskliga hjärnan. Resultaten från studien kommer användas för
att bl a sätta doserna för den kliniska studien i patienter.
Resultaten är också viktiga i dialogen med potentiella partners.

Eftersom de prekliniska resultaten för GT-002 visar särskilt god
effekt på kognition och förbättrad social interaktion har Gabather
valt att först dokumentera läkemedelskandidatens effekter på
kognitiva nedsättningar till följd av depression. Ett sådant
proof-of-concept öppnar för utveckling av ett unikt läkemedel som
kan hjälpa stora delar av patientpopulationen med depression, samt
en potentiell breddning av utvecklingen till fler indikationsområden.

Förutom GT-002 har Gabather ytterligare ett antal substanser i sin
pipeline. Substanserna liknar till viss del GT-002 och kommer
utvecklas till nya läkemedelskandidater med separata patent för att
bredda portföljen med projekt riktade mot nya indikationer. Arbetet
med att vidareutveckla denna prekliniska pipeline påverkas inte av
covid-19-pandemin.

Gabather tog under hösten 2019 in 42 miljoner kronor i en nyemission
och har därmed en god finansiell situation, vilket känns extra
betryggande i ett läge då kapitalmarknaden är volatil. Det känns
dessutom tryggt att vi inte har någon pågående klinisk studie i denna
akuta fas av covid-19-pandemin. Nu fokuserar vi vårt arbete på den
prekliniska portföljen samt jobbar med planerna och förberedelserna
för de kliniska studierna. Vi ser fram emot att snart kunna
återuppta den kliniska utvecklingen av GT-002 och starta MAD studien.

Michael Robin Witt

Verkställande Direktör

Gabather AB

Gabather grundades år 2014, efter mer än 10 års akademisk forskning
vid Lunds och Köpenhamns universitet, för att utveckla nya
läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala
nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och
forskarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera
uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare.
Professor Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och
professor Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är
högt aktade inom sina områden.

Affärsmodell

Gabather inriktar sig på utveckling av nya läkemedel för behandling av
sjukdomar i centrala nervsystemet. Det finns ett stort medicinskt
behov av utveckling inom bolagets fokusområden, och efterfrågan på
nya behandlingar med bättre effekt och färre och mildare biverkningar
är stor hos både patienter och läkare. Gabathers fokusområden
representerar en adresserbar marknad om totalt 58 miljarder dollar.

Bolaget valde under 2015 produktkandidaten GT-002 för vidare
produktutveckling. Gabathers mål är att driva utvecklingsprogrammet
av GT-002 fram till att effektdata föreligger i tidiga kliniska
försök, för att därefter knyta en stark utvecklingspartner till
projektet för klinisk utveckling och kommersialisering av
produktkandidaten. Gabathers strategi är att bolagets forsknings- och
utvecklingsprogram skall bidra till en portfölj av utvecklingsprojekt
riktade mot ett flertal sjukdomar inom det centrala nervsystemet.
Gabather har etablerat ett eget forskningslaboratorium baserat i
Astra-Zenecas tidigare lokaler i Södertälje. Målsättningen med
forskningsaktiviteterna är att identifiera nya läkemedelskandidater
samt att bredda indikationsområdet för GT-002.

Produktutveckling av substanser med verkan på GABA\A\-receptorn

GABA är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid,
(gamma-aminosmörsyra eller 4-aminobutansyra), som är den viktigaste
hämmande signalsubstansen i hjärnan. GABA har bland annat betydelse
för inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi, olika
muskelfunktioner och beroende. Den vanligaste receptorn för GABA
kallas GABA\A\-receptorn. Tester har visat att bolagets molekyler kan
påverka GABA\A\-receptorn, och nya verkningsmekanismer för effekter
på centrala nervsystemet via GABA\A\-receptorn har studerats. Ett
flertal av bolagets substanser har testats i bland annat olika
modeller för psykos och minne/inlärning och visat sig ha lovande
effekter.

GT-002

Produktprofil

GT-002 är en selektiv positiv allosterisk modulator av de hämmande
nervsignalerna i hjärnan.

GT-002 har i prekliniska djurstudier visat sig ha antidepressiva
egenskaper. Produktkandidaten har också visat på pro-kognitiva
egenskaper, genom signifikant förbättring av minnesförmågan i friska
djur samt signifikant förbättrat social kognition. Både prekliniska
och kliniska resultat presenterades vid mötet för "American Society
for Neuroscience" i Chicago i oktober 2019.

Status produktutveckling

GT-002 är hittills testad i en klinisk fas 1a-studie i friska
frivilliga försökspersoner, där enstaka och stigande doser av
produktkandidaten utvärderades. Studien var en randomiserad,
dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 1a-studie i 32 friska
frivilliga försökspersoner med syfte att studera säkerhet,
tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper (upptag,
plasmakoncentration och utsöndring) av GT-002. Inga
läkemedelsrelaterade biverkningar observerades samtidigt som GT-002
visade på mycket goda farmakokinetiska egenskaper, såsom
upptagningsförmåga, plasmakoncentration och utsöndring.

Planerade kliniska studier

Nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet är att genomföra
dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk studie av upprepad
administrering av ökande doser (MAD) i upp till 24 friska
försökspersoner. Studien ska främst utvärdera säkerhet och
tolerabilitet av upprepade och ökande doser av GT-002. Därtill kommer
farmakokinetiska parametrar att undersökas. Vidare kommer kliniska
studier innehållande funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) samt
elektroencefalografi (EEG) att utföras för att visa att GT-002
modulerar aktiviteten i den mänskliga hjärnan. Därefter planeras
Proof-of-concept (POC)-studier i patienter med kognitiv nedsättning.

Resultat och finansiell ställning

Rörelsens intäkter under det första kvartalet uppgick till 0 (0) KSEK.

Rörelsens kostnader under det fjärde kvartalet uppgick till 4,3 (3,7)
MSEK.

Resultat efter finansiella poster under det första kvartalet uppgick
till -4,3 (-3,7) MSEK medan resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK
(-0,72). Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten under det första kvartalet uppgick till -3,6
(-4,1) MSEK. Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens likvida medel
till 41,3 (12,5) MSEK. Eget kapital uppgick till 39,3 (12,1) MSEK vid
periodens slut vilket ger en soliditet på 92,8 (88,3) %.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar under det första
kvartalet uppgick till 35 (61) KSEK.

Organisation

Per den 31 mars 2020 hade Gabather sex (6) anställda.

Aktien
Bolaget bildades 2014-05-05. Antalet aktier är 13 403 272 med
kvotvärde 0,44. Aktien handlas sedan 2018-04-16 på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm under beteckningen GABA. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank och
nås på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Optioner till nyckelpersoner

Vid årsstämmorna 2017 och 2018 beslutades enligt styrelsens förslag om
två olika personaloptionsprogram.

Fullt utnyttjat innebär kvarvarande utestående personaloptionsprogram
att 117 641 nya aktier kan tillkomma och tidigare aktieägare spädas
ut med 0,88 %. Tidigare optionsprogram har avslutats.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").

Koncern, moderbolag och dotterbolag

I samband med beslut på årsstämman 2015 bildades Gabather Finans AB
för att hantera optionsprogrammen. Verksamheten bedrivs i allt
väsentligt i moderbolaget. Denna rapport avser moderbolaget.

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

2020-06-04 Bolagsstämma

2020-08-28 Q2 Rapport

2020-11-05 Q3 Rapport

2021-02-18 Bokslutskommuniké

Framåtriktad information

Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Fra...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.