Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Gabather AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i GABATHER AB (publ)

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed
till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 10.00 i Turning Torso i Malmö.
Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman
öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring det nya coronaviruset
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 29 maj 2020, dels senast den 29 maj 2020 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15
Malmö eller via e-post till gabather@fredersen.se. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer,
samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter
registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om
ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 maj 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 29 maj 2020. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om principer för utseende av valberedningen
17. Val av representant för övriga aktieägare i valberedningen
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner

19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om
justering av besluten

21. Avslutning
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av
arvoden, val av ledamot till valberedningen, beslut om principer för
utseende av valberedningen samt upplysning om val av ordförande vid
bolagsstämman (punkt 2 och punkterna 11-17)

Valberedningen, som har bestått av ordföranden Nicholas Jakobsson, som
valdes vid årsstämman 2019, Tommy Norgren, som representerat sitt
eget innehav, Jakob Nilsson, som representerat Mogens Nielsen innehav
och sitt eget innehav samt Svein Mathisen, styrelsens ordförande,
föreslår följande:

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till ordförande och med
125 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Olov Sterner,
Gunilla Ekström, Lars Persson och Mogens Nielsen,

att Svein Mathisen omväljs till styrelseordförande,

att Magnus Hahnsjö omväljs till revisor och att Stein Are Karlsen
omväljs till revisorssuppleant

att Jakob Nilsson väljs till ledamot av valberedningen samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av
valberedning:

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt
största aktieägarna per den 30 september 2020, dels en - av
årsstämman vald - representant för övriga aktieägare. Vidare ska
styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande
ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget
per den 30 september 2020 är kända, kontakta de två röstmässigt
största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till
valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse
representant eller inte utser en representant inom en vecka från att
ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i
röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills
totalt två ägarrepresentanter utsetts. Om bara en av de femton
röstmässigt största aktieägarna utsett en representant till
valberedningen ska valberedningen bestå av endast tre ledamöter.
Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första
möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex
månader före årsstämman år 2021. Om någon av aktieägare utsedd
ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller
upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska
ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon
aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt
större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen,
har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till
valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar
den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om ej
särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i
valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i
aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två
månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska
behandlas. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska
löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen
ska ha rätt att - inom en budget fastställd av styrelsen - belasta
bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra
konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra
sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om
så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i
valberedningen.

Arvode för valberedningens arbete föreslås uppgå till 40 000 kronor
till ordföranden och 20 000 kr till varje ledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor,
eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för
valberedning.

Med anledning av den uppkomna situationen med det nya coronaviruset
kommer valberedningen att presentera förslag till stämmoordförande
först vid stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt
emission av konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller
emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna
ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på
villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut,
eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner,
tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av
bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten
för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om
emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att
kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare
av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av
projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för
förvärv av projekt.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen enligt tabellen nedan.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 § FirmaBolagets firma är 1 § FöretagsnamnBolagets företagsnamn är
Gabather AB. Gabather AB. Bolaget är publikt (publ).
Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens § 2 Styrelsens säteStyrelsen har sitt säte
säteStyrelsen har sitt i Södertälje kommun, Stockholms län.
säte
i Malmö kommun, Skåne län.
4 § 4 § AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst
AktiekapitalAktiekapitalet 5 000 000 och högst
utgör lägst 20 000 000 kronor.
2 000 000 kronor och högst
8 000 000
kronor.
5 § AktieantalAntalet 5 § AktieantalAntalet aktier i bolaget ska
aktier i bolaget ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.
vara lägst 4 500 000 och
högst 18 000 000.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om
justering av besluten

(punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsst...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.