Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-02

Gapwaves AB: Gapwaves genomför en riktad nyemission om 2 500 000 B-aktier och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor

Styrelsen för Gapwaves AB ("Gapwaves" eller "Bolaget") har i enlighet
med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 1 oktober
2019 beslutat om nyemission om 2 500 000 B-aktier. Teckningskursen
för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgår till 29,50 kronor per
aktie, vilket innebär en rabatt om 8,6 procent jämfört med den
volymviktade genomsnittskursen under de senaste trettio
handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Gapwaves
cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader. Investerare i
den Riktade Nyemissionen utgörs av ett antal svenska och
internationella investerare däribland Alfred Berg Kapitalförvaltning
AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic
Cross Asset Management AB.

Styrelsen för Gapwaves har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman
den 26 april 2019, och i enlighet med vad som offentliggjordes i
Bolagets pressmeddelande den 1 oktober 2019, beslutat om en riktad
nyemission av 2 500 000 B-aktier till svenska och internationella
institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Den Riktade
Nyemissionen tecknades av bland andra Alfred Berg Kapitalförvaltning
AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH and Nordic
Cross Asset Management AB. Investerarna har valts på grundval av ett
s.k. accelererat bookbuilding-förfarande som har genomförts av
Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto
Securities").

Priset per ny B-aktie uppgår till 29,50 kronor och har fastställts
genom bookbuilding-förfarandet. Genom den Riktade Nyemissionen
tillförs Gapwaves cirka 74 miljoner kronor före
transaktionskostnader. Priset innebär en rabatt om 8.6 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste
trettio handelsdagarna.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av
antalet aktier och cirka 3 procent av antalet röster i Bolaget. Genom
den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående B-aktier med 2 500
000, från 16 432 409 B-aktier till 18 932 409 B-aktier och det totala
antalet aktier ökar från 24 410 159 till 26 910 159 och antalet
röster ökar från 96 209 909 till 98 709 909. Aktiekapitalet ökar med
150 000 kronor från 1 464 609,54 kronor till 1 614 609,54 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
diversifiera ägarbasen i Bolaget bland såväl svenska som
internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten
att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt för att kunna möta en ökad efterfrågan från
kunder. Den Riktade Nyemissionen syftar till att stärka Bolagets
kapacitet att hantera fler kunddrivna utvecklingsprojekt samt
utveckla tillverkningsprocesser för högvolymsproduktion. Därtill
avses den Riktade Nyemissionen att accelerera industrialiseringen av
5G-antenner för att kunna demonstrera en kostnadseffektiv och
högpresterande 28 GHz 5G-antenn. Genom att teckningskursen i den
Riktade Nyemissionen fastställts genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att
teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period
om 180 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den
Riktade Nyemissionen. Dessutom har styrelseledamöter[1]
(https://gapwavesab.sharepoint.com/sites/finance/Delade%20dokument/Genera...)
samt personer från bolagsledningen[2]
(https://gapwavesab.sharepoint.com/sites/finance/Delade%20dokument/Genera...)
som äger aktier och/eller teckningsoptioner åtagit sig att inte sälja
några aktier i Gapwaves under en period om 90 kalenderdagar efter
offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med
sedvanliga undantag.

Av tekniska skäl kommer den Riktade Nyemissionen att tecknas av Pareto
Securities till aktiernas kvotvärde, för omedelbar vidareöverlåtelse
till de institutionella investerarna som tecknat aktier i den Riktade
Nyemissionen till ett pris om 29,50 kronor per aktie.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den Riktade
Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD
+46 736 84 03 56
lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson, CFO och IR
+46 709 39 53 27
per.andersson@gapwaves.com

Om Gapwaves AB

Gapwaves har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola
och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa
leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda
partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa
teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa
innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva
millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser, +46 (0)8 503 000 50, ca@gwkapital.se.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande tid som ovan.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper som
emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller
från någon annan där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle
vara olaglig eller i strid med tillämpliga föreskrifter.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea,
USA (inklusive dess territorier och besittningar, varje delstat i USA
och District of Columbia) eller någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution av denna information
skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är
föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon behörig
myndighet i någon jurisdiktion. Gapwaves har inte godkänt något
erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje
EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till
"kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva
eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas
baserat på grundval av all offentligt tillgänglig information
avseende Bolaget och dess aktier, vilken inte har verifierats av
Pareto Securities ("Manager"). Manager agerar för Bolagets räkning i
samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans
räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att
tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för
att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende
något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje
potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och
utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta
meddelande och all offentligt tillgänglig information rörande Bolaget
och dess bransch. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl
som öka. Upp...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.