Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Garo: Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2020

Vid GARO Aktiebolags årsstämma den 19 maj 2020 fattades följande
beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson (ordförande), Rickard
Blomqvist, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och
Lars-Åke Rydh samt nyvaldes Ulf Hedlundh. Per Holmstedt hade avböjt
omval.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå oförändrat med 470 000 kronor till
ordföranden och 210 000 kronor till var och en av de
bolagsstämmovalda ledamöterna. Som ersättning för arbete i
revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden ska erhålla 80
000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 40 000 kronor
vardera.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för
en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets disponibla
vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om ändring av
bolagsordningen, bland annat avseende avstämningsdag för deltagande
på bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Jonsson, styrelseordförande: +46 (0)70 588 66 73

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien.
Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i
Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad
på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/beslut-vid-garo-aktiebolags-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/13799/3116010/1250707.pdf

Författare Cision News