Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Garo: BOKSLUTSKOMMUNIKE 2019

OKTOBER - DECEMBER 2019

·
Nettoomsättningen ökade med 4% till MSEK 277,8 (268,4).

·
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 35,9 (37,5).

·
Rörelsemarginalen uppgick till 12,9% (14,0).

·
Resultat efter skatt uppgick till MSEK24,6 (25,5).

·
Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 2,46
(2,55).

JANUARI - DECEMBER 2019

·
Nettoomsättningen ökade med 12% till MSEK 1 008,1 (903,7).

·
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 112,6 (113,8).

·
Rörelsemarginalen uppgick till 11,2% (12,6).

·
Resultat efter skatt uppgick till MSEK 85,7 (82,7).

·
Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK 8,57
(8,27).

·
Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på SEK 4,20 (4,00) per aktie.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

·
Lansering av egenutvecklad snabbladdare GARO Fast Charger.

·
Lansering av laddbox med dubbla uttag samt G-Cloud för individuell
mätning.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

GARO PASSERAR EN MILJARD I OMSÄTTNING OCH LANSERAR EGENUTVECKLAD
SNABBLADDARE

Efter ett år med hög aktivitet på flera områden uppnådde GARO för
första gången en helårsomsättning överstigande en miljard kronor,
motsvarande en ökning om 12 procent jämfört med 2018. Tillväxten var
väl balanserad mellan affärsområde Sverige och Övriga marknader och
drevs av en stark tillväxt inom vårt största produktområde
Installation där vi återigen tagit marknadsandelar. Även inom vårt
snabbast växande produktområde E-mobility såg vi en stark tillväxt
med hela 43%. Vi uppfyllde vårt lönsamhetsmål om en rörelsemarginal
överstigande 10% med ett utfall om 11,2 (12,6) procent trots ökade
produkt- och marknadssatsningar främst inom produktområdet
E-mobility. Vinst per aktie förbättrades jämfört med föregående år
och uppgick till 8,57 kr (8,27). Styrelsen föreslår en utdelning på
4,20 (4,00) kr per aktie.

FJÄRDE KVARTALET
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2019 ökade med 4 procent.
Marknaden under kvartalet var avvaktande främst inom produktområdena
Installation och E-mobility. För Installation är den något lägre
försäljningen ett resultat av det milda vädret som påverkat
försäljningsvolymerna bland annat för motorvärmare och värmefläktar.
Tillväxten inom produktområdet E-mobility påverkades negativt av
färre försålda DC laddare (snabbladdare) jämfört med föregående år.
För just DC-laddare sker en betydande andel av försäljningen genom
större upphandlingar, varför tidpunkten för avropen ger
kvartalsmässiga svängningar och påverkar försäljningen i enskilda
kvartal.

Under kvartalet förstärkte GARO närvaron i Storbritannien genom att
öppna upp ett lokalt dotterbolag med avsikt att etablera sitt
sortiment inom Installation och E-mobility. Den brittiska marknaden
är en av de största i Europa med över 250 000 laddbara bilar i trafik
och det finns höga politiska ambitioner att ställa om fordonsflottan
till eldrift.

Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK
35,9 (37,5) motsvarande en rörelsemarginal om 12,9 (14,0) procent där
resultatet påverkades av kostnader relaterade till etableringen av
dotterbolaget i Storbritannien samt produktutveckling inom flera av
våra produktområden.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Inom marknaden för E-mobility ser vi en fortsatt stark utveckling med
ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.
Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande
gynnsam men förväntas under 2020 successivt mattas av i takt med
minskat antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT-sektorn vara
stabil. Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas
marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt
på marknadsförutsättningarna, främst drivet av tillväxt inom
E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020 kl.
07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.

Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien.
Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i
Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad
på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/bokslutskommunike-2019,c3037666
https://mb.cision.com/Main/13799/3037666/1195691.pdf

Författare Cision News