Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Garo: DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2019

(Delårsrapport för det andra kvartalet 2019 distribueras som en bilaga
till detta pressmeddelande)

APRIL - JUNI 2019

· Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK 246,7 (214,2).
· Rörelseresultatet ökade med 5% till MSEK 24,0 (22,8).
· Rörelsemarginalen uppgick till 9,7% (10,6).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 18,4 (15,4).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
1,84 (1,54).

JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättningen ökade med 18% till MSEK 495,1 (421,2).
· Rörelseresultatet ökade med 11% till MSEK 53,1 (47,9).
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 43,3 (34,5).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
4,33 (3,45).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Patrik Andersson tillträdde som VD för koncernen den 15 maj.
· Orvar Hurtig har utsetts till divisionschef för E-mobility.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

FORTSATT BRA UTVECKLING

GARO har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling med en
omsättningstillväxt på 15% till MSEK 246,7 (214,2) och för de första
sex månaderna 18% till MSEK 495,1 (421,2). Tillväxten drevs fortsatt
av en kraftig expansion inom E-mobility men även inom vår bas
Installation medan vi började se tecken på en viss avmattning inom
Tillfällig el. I kvartalet hade vi en tillväxt i affärsområde Sverige
och Övriga marknader om 13% respektive 20% medan motsvarande siffror
för halvåret uppgick till 15% respektive 22%.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 5% till MSEK 24,0 (22,8)
motsvarande en rörelsemarginal om 9,7% (10,6). För att möta den
snabbt växande efterfrågan inom E-mobility har GARO under kvartalet
genomfört en rad satsningar i form av marknadsaktiviteter och
organisationsförstärkningar. Dessa kostnader har inneburit att
rörelsemarginalen sjunkit något.

Rörelseresultatet för de första sex månaderna ökade med 11% till
MSEK53,1 (47,9) motsvarande en rörelsemarginal om 10,7% (11,4).
Justerat för en jämförelsestörande post från första kvartalet,
uppgick rörelseresultatet till MSEK 56,2 motsvarande en
rörelsemarginal om 11,4%, i linje med samma period föregående år.

FORTSATT HÖG AKTIVITET INOM E-MOBILITY

Produktområdet E-mobility fortsätter att uppvisa hög aktivitet och
hade en tillväxt under andra kvartalet på 62%. Det är glädjande att
tillväxten var jämnt fördelad mellan Sverige och Övriga marknader.
Regeringen har tagit beslut om att återinföra "Klimatklivet" och
"Ladda-hemma stödet" för att stödja utbyggnaden av
laddinfrastrukturen för el-och laddhybridbilar. Programmen, som är
tillgängliga för hemma- och semipublika laddare, öppnade upp från
mitten av juli i år. Vi ser i övrigt ett fortsatt stort intresse på
samtliga marknader för produkterna.

LANSERING AV NYA PRODUKTER

Under kvartalet lanserade, vi i samband med Elfack mässan i Göteborg,
två nya produkter inom produktområde Tillfällig El, värme- och
torkfläktar. Genom dessa produktlanseringar blir nu vårt produktutbud
mot byggsektorn komplett. Båda dessa produkter är unika i sitt slag
då vi implementerat mjukvara för en effektiv energianvändning, ett
led i Garos digitaliseringsstrategi.

Under kvartalet lanserade vi även ett nytt kabel- och
gatubelysningsskåp som öppnar upp för nya marknader inom
produktområdena Installation och Projekt.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

För produktområde E-mobility ser vi en stark utveckling med
ytterligare utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga marknader.
Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande
god men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat
antal byggstarter. Dock bedöms den viktiga ROT- sektorn vara stabil.
Gällande övriga marknader där GARO är verksamma förväntas
marknadsutvecklingen vara fortsatt god. Sammantaget ser GARO positivt
på marknadsförutsättningarna främst drivet av utbyggnaden av
laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepapper. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
augusti 2019 kl. 07.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/delarsrapport-april---juni-2019,c2886154
https://mb.cision.com/Main/13799/2886154/1093601.pdf
https://mb.cision.com/Public/13799/2886154/99249da8063c625c.pdf

Författare Cision News