Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Garo: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

(Delårsrapport första kvartalet 2019 distribueras som en bilaga till
detta pressmeddelande)

JANUARI - MARS 2019

· Nettoomsättningen ökade med 20% till MSEK 248,4 (207,0).
· Rörelseresultatet ökade med 16% till MSEK 29,2 (25,1).
· Rörelsemarginalen uppgick till 11,7% (12,1).
· Rörelseresultat exkl avgångsvederlag till tidigare VD om 4,0 MSEK
uppgick till MSEK 33,2 motsvarande en justerad rörelsemarginal på
13,5%.

· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 24,8 (19,1).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
2,48 (1,91).

· Soliditeten uppgick till 54,4% (51,4).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Helena Claesson tillträdde som CFO för koncernen den 1 januari.
· Patrik Andersson har idag utsetts till VD och koncernchef för GARO
AB. Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan. Patrik har
varit tillförordnad VD för koncernen sedan den 19 februari i år.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

BRA INLEDNING PÅ ÅRET
Året har börjat starkt med en omsättningstillväxt om 20% till MSEK
248,4. Det är glädjande att tillväxten sker brett, drivet
huvudsakligen av en kraftig expansion inom E-Mobility (tidigare
benämnd Ladd) men även inom vår bas - Installationsprodukter.
Tillväxten är god inom båda våra affärsområden, där Sverige uppvisar
en tillväxt om 18% och Övriga marknader 24%. Det bör påpekas att
första kvartalet föregående år var svagt inom installationsprodukter
på grund av den stränga vintern.

Rörelseresultatet för kvartalet ökade med 16% till MSEK 29,2
motsvarande en rörelsemarginal om 11,7% (12,1). Justerat för en
reservation om MSEK 4,0 som ingår i resultatet (relaterat till
avgångsvederlag för tidigare vd) uppgick rörelsemarginalen till 13,5%
vilket är ett resultat av den goda volymtillväxten i kombination med
en effektiv kostnadskontroll.

HÖG MARKNADSNÄRVARO
En framåtblickande produktutveckling måste gå hand i hand med en stark
marknads- och försäljningsorganisation. Här har vi gjort satsningar
genom att dels förstärka säljorganisationen med ett flertal
rekryteringar och dels genom en hög marknadsnärvaro under perioden.
Som exempel på detta kan nämnas att vi deltagit på Hannovermässan -
en av världens största industrimässor, samt på ett antal mässor i
Storbritannien med fokus på laddprodukter. Marknadssatsningarna har
skett inom Norden och norra Europa, vilket är i linje med vår
strategi att växa inom dessa regioner under de kommande åren.

E-MOBILITY VÄXER MED 89 %
Produktområdet E-mobility fortsätter att uppvisa stark tillväxt. Under
kvartalet har flera större projekt inom produktområdet
slutlevererats, och vi har dessutom fått uppföljningsordrar från ett
flertal kunder som värdesatt att GARO har kunnat leverera med korta
leveranstider. Detta är ett resultat av att vi successivt byggt upp
och kraftigt ökat vår leveranskapacitet. Det har gjorts främst genom
investeringar i vår polska fabrik, men kapaciteten har också ökats
inom underleverantörsledet. Produktutveckling inom E-mobility sker
kontinuerligt med ny funktionalitet och bättre prestanda och vi ser
ett fortsatt stort intresse på samtliga marknader för produkterna.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Efterfrågan inom byggrelaterade produkter i Sverige är fortfarande god
men förväntas under 2019 successivt mattas av i takt med minskat
antal byggstarter. Dock bedöms ROT- sektorn vara stabil. Gällande
övriga marknader där GARO är verksamma förväntas marknadsutvecklingen
vara fortsatt god. För produktområde E-mobility ser vi en stark
utveckling med fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur på samtliga
marknader. Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna
främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl.
14.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge,
Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två
affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett
brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal
produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har ca. 400
anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/delarsrapport-januari---mars-2019,c281...
https://mb.cision.com/Main/13799/2814652/1045863.pdf
https://mb.cision.com/Public/13799/2814652/a526997471f74922.pdf

Författare Cision