Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Garo: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020

Pressmeddelande 19 maj 2020

(Delårsrapport januari - mars 2020 distribueras som en bilaga till
detta pressmeddelande)

JANUARI - MARS 2020

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 248,3 (248,4).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 18,8 (29,2).
· Rörelsemarginalen uppgick till 7,6% (11,7).
· Negativa valutaeffekter har belastat rörelseresultatet med MSEK
-6,5 (-0,6).

· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 14,6 (24,8).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK
1,46 (2,48).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· I februari lanserades en egenutvecklad snabbladdare, GARO Fast
Charger.

· I februari tecknades ett ramavtal med en global aktör i
fordonsindustrin avseende leverans av laddinfrastruktur för den
europeiska marknaden.

· GARO har i april genomfört ett effektiviseringsprogram som
resulterat i att 18 tjänster berörs, varav merparten är tjänstemän i
Sverige och Polen.

· I april återkallade styrelsen som en försiktighetsåtgärd tidigare
kommunicerat förslag kring utdelning.

· Den 15 maj har GARO ingått avtal om förvärv om 70 procent av
aktierna i EV Charge Partner Sweden AB, ett bolag verksamt inom
service och support för E-mobility enligt separat pressmeddelande.

VD OCH KONCERNCHEF PATRIK ANDERSSON:

STABIL FÖRSÄLJNING I EN UTMANANDE TID
Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till MSEK 248
vilket var i nivå med samma period föregående år.
Försäljningsutvecklingen var stabil i både segment Sverige och Övriga
marknader. Marknaden för Installation var under kvartalet fortsatt
god i Sverige och GARO redovisar tillväxt inom produktområdena
Installation och Projekt. Försäljningen i Norge minskade
huvudsakligen som ett resultat av de restriktiva åtgärder som
sjösattes i slutet av kvartalet för att motverka spridningen av
coronaviruset, medan försäljningen i Finland och Storbritannien ökade
något.

Rörelseresultatet under kvartalet minskade till MSEK 18,8 (29,2) och
rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (11,7). Rörelseresultatet
påverkades negativt av valutakursrörelser MSEK -6,5 (-0,6) mot slutet
av kvartalet, då den svenska och norska kronan försvagades kraftigt
mot euron som är en viktig inköpsvaluta. Rörelseresultatet påverkades
även av den underliggande lägre volymen i början av kvartalet samt av
fortsatta marknadsinvesteringar i Storbritannien.

E-MOBILITY
Efterfrågan på våra E-Mobility produkter var under början av kvartalet
svagare än förväntat, framförallt i Norge. Efterfrågan återhämtade
sig under mars månad och låg i nivå med den långsiktiga
tillväxttrenden. Den positiva försäljningstrenden för E-mobility har
fortsatt under april och början av maj. GAROs satsningar inom området
ledde till att vi under kvartalet kunde lansera en egenutvecklad
snabbladdare - GARO Fast Charger.

UPPDATERING INFÖR DET ANDRA KVARTALET
Den pågående Coronapandemin har hittills haft relativt begränsad
effekt på GAROs efterfrågan i Sverige. Koncernens risker framåt
bedöms främst ligga i lägre efterfrågan på de marknader där Corona på
ett omfattande sätt begränsar aktiviteten i ekonomin, vilket skett i
Norge och på Irland. Desto längre denna situation fortgår kommer det
successivt påverka koncernens omsättning och resultat under andra
kvartalet.

I skrivande stund är efterfrågan i Sverige fortsatt stabil medan
utvecklingen i Övriga marknader är avtagande och vi har god fart i
produktionen både i Polen och Sverige. GARO har en stark
balansräkning med en hög soliditet, låg nettoskuld samt en god
likviditet.

MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Vi bedömer att marknadsförutsättningar bortom pandemin inte i grunden
har ändrats, även om det råder stor osäkerhet i samhället om
pandemins långsiktiga konsekvenser för ekonomin. Marknaden för
E-mobility växer strukturellt med antalet laddbara fordon och vi ser
en fortsatt stark utveckling med ytterligare utbyggnad av
laddinfrastruktur på samtliga marknader. Efterfrågan inom
byggrelaterade produkter i Sverige förväntas i kombination med den
viktiga ROT-sektorn vara stabil. Dock förväntas bostadsbyggandet
successivt mattas av i takt med ett minskat antal byggstarter.
Gällande övriga marknader där GARO är verksamt förväntas, bortom
pandemin, en liknande marknadsutveckling. Sammantaget ser GARO
positivt på de långsiktiga marknadsförutsättningarna, främst drivet
av tillväxt inom E-mobility.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Andersson, VD och koncernchef: +46 (0)76 148 44 44
Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50

Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020 kl.
14.30.

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och
tillverkar innovativa produkter och system för
elinstallationsmarknaden. Med fokus på användarvänlighet, hållbarhet
och design tar GARO ett tydligt helhetsansvar genom sina
produktområden Installation, Projekt, Tillfällig el och E-Mobility.
Koncernen har ca 420 anställda med operativ verksamhet i Sverige,
Norge, Finland, Irland, Nordirland, Polen och Storbritannien.
Försäljningen är fördelad på GARO Sverige och GARO Övriga marknader.
Huvudkontoret ligger i svenska Gnosjö. Produktionsenheter finns i
Gnosjö och Värnamo (Sverige) samt Szczecin (Polen). GARO är noterad
på Nasdaq Stockholm OMX, Mid Cap.

Affärsidén är att "med fokus på innovation, hållbarhet och design
utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/garo/r/delarsrapport-januari---mars-2020,c311...
https://mb.cision.com/Main/13799/3115983/1250518.pdf
https://mb.cision.com/Public/13799/3115983/be399ccdbdfdeed8.pdf

Författare Cision News