Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Gasporox: Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 4 maj 2020, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2019. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet
åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för
räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor till
styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga
ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att
revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Tore Gimse, Per Nyström, Henrik Herlin och
Annika Olsson omväljs som styrelseledamöter samt att Christer
Fåhraeus nyväljs som styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att
KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor
Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Fastställande av rutiner och instruktion för valberedning

Utseende av valberedning ska ske inför kommande val och arvodering.
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter,
vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30
juni 2020. Arvode ska utgå med 10% av prisbasbelopp till ordförande
och 5% av prisbasbelopp till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av
aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget
högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om
högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i
bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera
tillfällen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk
betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller
verksamheter.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att
teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att
emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med
förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen
ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt
Euroclear Sweden AB.

Lund i maj 2020

GASPOROX AB (publ)

STYRELSEN

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

_____________________________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande
atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och
dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas
som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg
erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att
kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan
Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av
automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv
kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär
uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin.
Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical
AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer
information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Gasporox AB+46-46 540 50 40info@gasporox.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gasporox/r/kommunike-fran-arsstamma-i-gasporo...
https://mb.cision.com/Main/14809/3103699/1241530.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.