Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Generic Sweden AB: Kallelse till årsstämma 2020 Generic Sweden AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Generic Sweden AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen
den 13 maj 2020 kl. 17.30 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten
63 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
torsdagen den 7 maj 2020, dels anmält sin avsikt att delta senast
torsdagen den 7 maj 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd
torsdagen den 7 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan kan göras skriftligen under adress Generic Sweden AB (publ),
Box 190, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "årsstämma"), via e-post
till info@generic.se, per telefon 08-601 38 00 eller per telefax
010-150 38 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och kan även
beställas från bolaget på ovan angivna adress.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONA-VIRUSET

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för
smittspridning i Sverige avseende det nya coronaviruset, avser
Generic att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 13
maj 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom
att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion,
genom bland annat följande åtgärder:

· Inregistrering först från kl. 17.15
· Ingen förtäring eller dryck kommer att erbjudas
· Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
· Stämman kommer att minimeras i tid och anföranden kortas ned, dock
utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller
tillhör en riskgrupp bör inte delta, utan uppmanas att rösta via
ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.generic.se, och
kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. Generic
följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att
publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
i. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning,

ii. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

samt

iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om valberedning
13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

14. Avslutning
UTDELNING (PUNKT 8 (ii))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman
beslutar om utdelning om 0,80 kronor per aktie för räkenskapsåret
2019, varav 0,50 kronor i engångsutdelning. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås fredagen den 15 maj 2020. Om årsstämman beslutar
i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas
genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 20 maj 2020. Sista
dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är
onsdagen den 13 maj 2020.

STYRELSE M M (PUNKT 2 och 9-11)

Valberedningen, som består av Martin Gren (representerande
Grenspecialisten AB), ordförande, Hans Krantz (representerande KH
Förvaltning AB) och Fredrik Svedberg (representerande Nonac
Förvaltning AB) föreslår följande:

Ordförande vid stämman: advokat Christian Lindhé

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter
utan suppleanter

Styrelsearvode: oförändrat 150.000 kronor till styrelsens ordförande
och 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda
ledamöter

Styrelse: omval av Hans Krantz, Fredrik Svedberg, Kent-Åke Jönsson,
Stefan Widén och nyval av Bengt-Arne Molin. Niclas Granholm har
avböjt omval.

Antal revisorer och revisorssuppleanter: en revisor utan suppleanter

Revisorsarvode: enligt löpande räkning

Revisor: omval av PricewaterhouseCoopers AB (Christian Lamrin avses
vara huvudansvarig revisor)

Ägare till cirka 60 procent av aktierna och rösterna i bolaget har
förklarat att de kommer att stödja valberedningens förslag samt att
de avser att omvälja Hans Krantz som styrelseordförande.

Bengt-Arne Molin, född 1958, är teknologie doktor från Lunds
Universitet och har mer än 15 års erfarenhet från ledande
befattningar inom IT- och telekom-industrin, bl.a., Axis
Communications, Sony Ericsson och Sony Mobile. Sedan 2016 är
Bengt-Arne oberoende konsult och arbetar med affärsutveckling inom
informations- och kommunikationsteknologi, med fokus på små och
medelstora företag.

VALBEREDNING (PUNKT 12)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens
ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2020,
sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och
en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska
kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en
ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre
största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten.
För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får
valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna
att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i
valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa
kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna
kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att
läggas fram för årsstämman 2021 rörande (i) stämmoordförande, (ii)
val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor,
(v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för
nästkommande årsstämma.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 13)

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt särskilda
incitamentsprogram utgå. Pensionsvillkoren för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och ska baseras på
avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag
ska sammantaget inte överstiga tolv månadslöner för respektive
befattningshavare. Rörlig ersättning, som inte får överstiga 50
procent av den fasta lönen, ska bestämmas utifrån i förväg uppställda
mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för
befattningshavarens ansvarsområden. Sådan ersättning utbetalas i form
av lön eller pensionsavsättning. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
detta.

DOKUMENTATION

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida, www.generic.se, senast tre veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära
upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Generic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556472-3632 och säte
i Stockholm.

Stockholm i april 2020

Styrelsen för Generic Sweden AB (pu

Jonas JegerbornVD och koncernchef08-6013800jonas.jegerborn@generic.se

Generic Sweden AB är ett teknikbolag som verkar inom
meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform
för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas
interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls
genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med
högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder
återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och
säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget
grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Bolaget omsatte c:a 70
MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX
First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission
AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se.
Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.
Hänvisning görs till www.generic.se/finansiella-rapporter.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-2...
https://mb.cision.com/Main/660/3080212/1225249.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.