Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-31

Generic Sweden AB: Rättelse: Generic Sweden Delårsrapport April - Juni 2021

Rättelse: Generic Swedens Delårsrapport Kvartal 2 2021 

I den delårsrapport som Generic Sweden AB avlämnade, 26 augusti 2021, återfinns ett fel på raden för "Förändring av kortfristiga skulder" i kassaflödesanalysen (sidan 9 i delårsrapporten). De korrekta uppgifterna ska vara: "Förändring av kortfristiga skulder" april-juni 2021: -428, "Årets kassaflöde" april-juni: -7 112 och "likvida medel vid årets början" april-juni: 26 669. Siffrorna för perioden januari - juni kvarstår.  Således är "Årets kassaflöde" opåverkat för perioden januari - juni.   

Felet bedöms vara oväsentligt och påverkar inte övriga finansiella tabeller eller några nyckeltal i rapporten. 

En rättad version av delårsrapporten finns även på www.generic.se 

 

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021

Highlights för andra kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 46% till 29,6 MSEK (20,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 72% och uppgick till 6,0 MSEK (3,5 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (0,22 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 MSEK (2,1 MSEK)

 

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 07.00 den 26 augusti 2021.

Författare Cision