Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-15

Genovis AB: Delårsrapport januari-september 2022

Juli- september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 979 (15 699) tkr med en tillväxt på 46%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 26%.
 • Bruttoresultatet ökade med 58% och uppgick till 22 475 (14 195) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 997 (2 202) tkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 4 246 tkr och uppgick till 4 993 (747) tkr.
 • Periodens totalresultat uppgick till 5 869 (1 013) tkr.
 • Totalresultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,02) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 042 (4 613) tkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 80 987 (45 210) tkr.

Januari - september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 76 646 (50 957) tkr med en tillväxt på 50%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 34%.
 • Bruttoresultatet ökade med 59% och uppgick till 74 049 (46 577) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 824 (6 954) tkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 12 671 tkr och uppgick till 15 320 (2 649) tkr.
 • Periodens totalresultat uppgick till 19 766 (3 653) tkr.
 • Totalresultatet per aktie uppgick till 0,30 (0,06) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 605 (6 377) tkr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

För tredje kvartalet var försäljningstillväxten cirka 46%, justerat för valutaeffekter 26%, och vi uppnådde ett rörelseresultat på cirka fem miljoner kronor. 

Vi upplever att inflytande från Coronapandemin gradvis lättar vilket påverkar våra kunders aktivitet positivt. De återgår i större omfattning till laboratorier och projekt som är mindre fokuserade på vacciner och Covid-19 relaterade läkemedelsprojekt.

Försäljning av enzymer ökade med cirka 44% och vi såg tillväxt på samtliga geografiska marknader, där Asien och Nordamerika bidrog starkast under kvartalet. Intäkter från genterapi och bioprocess förväntas på kort sikt bidra till volatilitet i enskilda kvartal och i tredje kvartalet var försäljning till bioprocess cirka 1,5 miljoner kronor. Antikroppsverksamheten utvecklades också starkt under kvartalet och växte med cirka 60%. Den nyligen lanserade serviceverksamheten för analys av antikroppar har initierats och de första orderna har levererats under kvartalet. Sammantaget utvecklades vår försäljning bra och expansionen av vår kommersiella organisation, tillsammans med bredare produkterbjudande, ger avtryck i ökade kundinteraktioner och nya kunder.

Vår totala kostnadsmassa har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen för råvaror är till stor del förenat med prishöjningar vilka accelererats ytterligare av valutaeffekter då många av råvaror är direkt kopplade till andra valutor. Periodvis har vi upplevt vissa utmaningar i supply chain och vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att säkra tillgång på råmaterial. Personalkostnaderna har ökat till följd av de strategiska tillväxtinitiativen i vår kommersiella organisation och associerade valutaeffekter.

Under avslutningen av kvartal två lanserade vi två nya produkter GlySERIAS och OmniGLYZOR. Båda produkterna har mottagits väl men GlySERIAS har inledningsvis skapat påtagligt engagemang bland våra kunder. GlySERIAS är en produkt som framför allt riktar sig mot nya format inom biologiska läkemedel, utanför traditionella antikroppar, och gensvaret från kunderna har varit över förväntan.

Under september har vi genomfört ytterligare rekryteringar till vår kommersiella organisation enligt de planerade strategierna för året. Expansionen av den kommersiella organisationen har under året integrerats väl i vårt team. Det är ett resultat av mycket god hjälp och support från övriga delar av organisationen vilket bidragit starkt till den goda utvecklingen.

Vi har hitintills inte upplevt någon tydlig påverkan bland våra kunder på grund av det geopolitiska- och makroekonomiska läget och inledningen av fjärde kvartalet har visat fortsatt bra kundaktivitet i våra olika marknader.

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till mina kollegor på Genovis som gör ett fantastiskt arbete för våra kunder varje dag i deras strävan att utveckla nya och bättre behandlingar för patienter över hela världen.

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-15 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

Författare Cision