Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-12

Genovis AB: Halvårsrapport för första halvåret 2022

April - juni 2022    

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 093 (19 535) tkr med en tillväxt på 8%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten -4%.
 • Bruttoresultatet ökade med 28% och uppgick till 22 155 (17 365) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 109 (2 793) tkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 1 129 tkr och uppgick till 221 (1 350) tkr.
 • Periodens totalresultat uppgick till 811 (1 033) tkr.
 • Totalresultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,02) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 184 (-1 747) tkr.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 77 369 (41 730) tkr.

Januari - juni 2022    

 • Nettoomsättningen uppgick till 53 667 (35 258) tkr med en tillväxt på 52%. Justerat för valutaeffekter är tillväxten 37%.
 • Bruttoresultatet ökade med 59% och uppgick till 51 575 (32 282) tkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 13 827 (4 751) tkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 8 426 tkr och uppgick till 10 327 (1 901) tkr.
 • Periodens totalresultat uppgick till 13 896 (2 640) tkr.
 • Totalresultatet per aktie uppgick till 0,21 (0,04) kr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 437 (1 765) tkr.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

För andra kvartalet ökade försäljningen med cirka 8%. Den dämpade tillväxten under kvartalet ska ses i ljuset av försäljning till genterapi om cirka 3 miljoner kronor motsvarande kvartal föregående år. Intäkter inom genterapi och bioprocess är av volatil karaktär i ett kort perspektiv med en förväntan om mer jämn fördelning över enskilda kvartal i takt med att fler projekt ackumuleras över tid. Försäljningen i kärnaffären inom Analytics fortsatte visa god tillväxttakt och ökade med 31 procent. Även i antikroppsaffären ökade försäljningsintäkterna och vi ser en ökad aktivitet i serviceaffären där inflödet av projekt ökar igen efter perioden med dämpad kundaktivitet till följd av pandemin.

Under kvartalet har vi lanserat fyra nya produkter på marknaden inom olika delar av våra erbjudande till kunderna. Vi har expanderat vår antikroppsmärkningsteknologi med ytterligare en produkt för kvantitativ och specifik märkning av antikroppar. Under avslutningen av kvartalet lanserade vi två nya enzymprodukter för både glykan- och proteinanalys, samt en ny antikroppsprodukt för användning inom genterapi tillsammans med vårt Xork enzym. Vi bedriver ett aktivt affärsutvecklingsarbete inom flera genterapiapplikationer för Xork tillsammans med vår partner Selecta Biosciences.

Kvartalet och första halvåret har präglats av fortsatt expansion av vår sälj-och marknadsorganisation samt en efterlängtad återgång till fysiska marknadsföringsaktiviteter såsom vetenskapliga konferenser och mässor. Expansionen i säljorganisation och intensifierade marknadsaktiveter följer vår plan med förväntad ökning i kostnadsmassa jämfört med motsvarande period förra året. Tillsammans med framgångsrika produktlanseringar som skapat ett bredare kunderbjudande, utgör investeringarna i vår säljorganisation en viktig del i vår tillväxtstrategi och förväntade tillväxt.  

Nyligen har vi också ingått ett serviceavtal med evitria som är en ledande aktör inom framtagning av rekombinanta antikroppar för biopharma marknaden. Genom avtalet expanderar vi vår verksamhet till att även omfatta en serviceaffär som erbjuder snabb och kostnadseffektiv LC-MS analys av antikroppar, baserat på automation i kombination med våra unika enzym. Vi ser avtalet med evitria som en startpunkt för att erbjuda automatiserad LC-MS analys som service till kunder inom biopharma industrin där den underliggande trenden att outsourca forsknings- och utvecklingsaktiviteter fortsätter att växa.

Vi har också nyligen tecknat ett flerårigt licens- och leveransavtal med en ny kund inom vår bioprocessaffär för användning av vår enzymteknologi under utveckling- och tillverkning av ett nytt biologiskt läkemedel. Avtalet stärker oss ytterligare i våra ambitioner inom bioprocessaffären och vi är tacksamma för det förtroende som våra kunder har för oss som leverantör ny teknologi till biopharmaindustrin.

Under avslutningen av kvartalet upplevde vi vissa utmaningar i råvaruförsörjning till delar av produktsortimentet, vilket temporärt kan påverka vår leveransförmåga. Även om geopolitiska omvärldsfaktorer för närvarande utgör ett osäkerhetsmoment är vår nuvarande bedömning att våra

affärsmöjligheter samt operationella förmåga är god och inledningen av tredje kvartalet visar bra kundaktivitet och fortsatt tillväxt.

Jag vill rikta ett varmt tack till mina kollegor på Genovis, som förutom att utveckla fyra nya produkter och sett till att vår växande produktportfölj finns tillgänglig för snabb leverans, välkomnat och integrerat nya medarbetar till vårt växande team.

Denna information är sådan som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-12 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: +46 (0)70-276 46 56 e-post: fredrik.olsson@genovis.com

Författare Cision