Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Genovis AB: Halvårsrapport januari - juni 2019

April - juni i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med ca 34 procent till 11 509 (8 578) tkr.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 2
986 tkr till 2 390 (-596) tkr.

· Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 3 553 tkr till 1 628 (-1
925) tkr.

· Periodens totalresultat förbättrades med 3 173 tkr till 1 380 (-1
793) tkr.

· Totalresultatet per aktie före och efter utspädning förbättrades
med 0,05 kr till 0,02 (-0,03) kr.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 145 (80)
tkr.

· Genovis har ingått ett samarbetsavtal med Thermo Fisher Scientific
för att utveckla nya metoder för automatiserad provhantering och
analys av biologiska läkemedel baserat på kromatografiska och
mass-spektrometriska analysmetoder (LC-MS).

· Genovis har tecknat ett distributionsavtal med FUJIFILM Wako Pure
Chemical för marknaderna Japan, Singapore och Taiwan. Avtalet
inkluderar distribution av nuvarande och kommande SmartEnzymes.

· Genovis lanserade SialEXO® 23 för förbättrad glykananalys. SialEXO
23 är ett specifikt enzym som kan användas för att studera
glykanprofiler på biologiska läkemedel.

· Genovis har anställt Johny Humaloja som CFO. Humaloja tillträdde
sin tjänst i augusti och ansvarar för Genovis ekonomistyrning samt
den löpande ekonomiska rapporteringen.

Halvåret i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med ca 58 procent till 23 440 (14 825)
tkr.

· Bruttoresultatetförbättrades med 9 247 tkr till 23 309 (14 062)
tkr.

· Rörelseresultatet(EBIT)förbättrades med 6 863 tkr till 3 571 (-3
292) tkr.

· Halvårets totalresultatförbättrades med 6 160 tkr till 2 971 (-3
189) tkr.

· Totalresultatet per aktieföre och efter utspädning förbättrades
med 0,10 kr till 0,05 (-0,05) kr.

Händelser efter halvårets utgång

Genovis har fått en order på SmartEnzymes som ska användas i
tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel. Ordern uppgår
till ca 13 miljoner kronor. Detta är ett nytt applikationsområde för
bolagets produkter. Ordern är ett resultat av ett positivt utfall
från den utvärderingsstudie som genomfördes hos ett globalt
biopharmabolag under inledningen av 2019. Kunden avser nu
implementera Genovis enzym för produktion av en läkemedelskandidat
för en klinisk fas 1 studie.

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör

Under andra kvartalet fortsatte bolagets starka tillväxt.
Försäljningen ökade med 34 procent jämfört med samma period
föregående år. Rörelseresultat fortsatte att utvecklas positivt och
förbättrades med ca 3,5 miljoner kronor jämför med andra kvartalet
2018. Över rullande 12 månader har försäljningsvolymen passerat 43
miljoner kronor och rörelseresultatet uppgår under samma period till
ca 6 miljoner kronor.

Vi har haft hög aktivitet i marknadsorganisation, produktion och
produktutveckling samtidigt som vi under andra kvartalet lyckats
exekvera på flera viktiga milstolpar för Genovis utveckling framöver.

Vårt samarbetsavtal med Thermo Fisher har genererat aktiviteter både i
vår marknadsorganisation och i vår produktutveckling under andra
kvartalet. Bland annat har vi deltagit i flera
marknadsföringsaktiviteter som organiserats av Thermo Fisher där vi
fått möjlighet visa upp våra produkter och vi har tillsammans startat
produktutvecklingsprojekt med huvudsaklig inriktning mot
automatiserad kvalitetsanalys. Detta har bland annat inneburit att vi
under sommaren fått instrumentering från Thermo Fisher installerade i
Lund för att kunna hålla tempo i projekten och utveckla nya lösningar
för effektiv kvalitetsanalys för biopharmamarknaden.

Under perioden inledde vi samarbete med Fujifilm för sälj,
marknadsföring och distribution av våra produkter för Japan,
Singapore och Taiwan. Material finns nu i deras marknadsorganisation
och jag ser med tillförsikt på våra möjligheter att fortsätta växa på
de asiatiska marknaderna framöver.

Operativt har kvartalet präglats av fortsatt expansion i verksamhetens
alla delar. Ett viktigt steg togs i samband med att vi utökade vår
produktionsanläggning med nya moderna lokaler vilka tagits i bruk
under andra kvartalet. Vi har investerat i ny modern
produktionsutrustning som kommer erbjuda ökad produktivitet och
flexibilitet med bibehållen hög produktkvalitet till våra kunder. Vi
kommer att investera ytterligare i vår produktionsanläggning under
kommande kvartal för att möta den ökade efterfrågan på vår nuvarande
produktportfölj samt framtida produktlanseringar. Investeringarna har
planenligt påverkat vårt kassaflöde under andra kvartalet. Under
inledningen av tredje kvartalet har vi expanderat vår totala lokalyta
ytterligare för att möjliggöra fortsatt expansion av vår verksamhet.

I augusti erhöll vi vår största enskilda order hittills. Ordern är
kopplad till den tidigare kommunicerade utvärderingen av Genovis
enzym inom ett nytt applikationsområde. Vår produkt utvärderades som
ett processteg inom tillverkning av ett biologiskt läkemedel och
ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärderingsstudie som
genomförts hos ett globalt biopharmabolag. Till skillnad från vår
nuvarande huvudmarknad inom kvalitetsanalys, där våra enzym används
för att avgöra om ett läkemedel har önskade eller förväntade
egenskaper, kommer vår produkt nu användas som ett steg i själva
tillverkningsprocessen för ett biologiskt läkemedel i fas 1. Detta
innebär att det ställs allt högre kvalitetskrav på vår produkt men
även att produktionskapaciteten behöver höjas eftersom volymbehov och
säkerhet är av central betydelse i en bioprocessapplikation. Vi har
skaffat oss nödvändig kapacitet för denna inledande order och om
affärsområdet inom bioprocess fortsätter att utvecklas i positiv
riktning kommer ytterligare investeringar i produktionskapacitet att
göras.

Jag är både stolt och glad över mina kollegors arbete med att under
många år bygga Genovis varumärke och en hel rad kvalitetsprodukter
som nu visar sig ha högt kundvärde även inom produktion av biologiska
läkemedel.

Vi har visat kontinuerlig stark årlig försäljningstillväxt på
tolvmånadersbasis under snart fem år med bibehållna marginaler och vi
har nu visat positivt rörelseresultat fyra kvartal i rad. Jag ser
fram mot att tillsammans med mina fantastiska kollegor hjälpa våra
kunder i deras strävan att utveckla framtida läkemedel och fortsätta
bygga Genovis inför framtiden.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande
direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post:
fredrik.olsson@genovis.com

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och
erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.
Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela
världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling
och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel.

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget
Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning på den
nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i
resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North
Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget,
certifiedadvisor@penser.se, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/genovis-ab/r/halvarsrapport-januari---juni-20...
https://mb.cision.com/Main/1712/2890030/1096489.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.