Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-14

Getinge justerar ner prognos för 2022 - långsiktiga finansiella mål oförändrade

Getinge justerar ner sin prognos för organisk tillväxt av nettoomsättning för 2022. Ny prognos för organisk nettoomsättning förväntas ligga i linje med faktiskt utfall 2021. Detta som en följd av externa utmaningar som accelererat från slutet av första kvartalet. Getinges långsiktiga finansiella mål om 4-6 % organisk tillväxt är oförändrat.

Getinges tidigare prognos för 2022 låg i den övre delen av 4-6 % men på grund av externa utmaningar ändras nu prognosen i linje med försäljning år 2021. De två främsta utmaningarna utgörs av en mild influensasäsong globalt, vilket innebär minskad efterfrågan på produkter för bland annat ECMO-terapi, samt en snabbt minskad aktivitet i tillverkning av Covid-19-vaccin, till vilken Getinge levererar Sterile Transfer-produkter. Därtill påverkas omsättningstillväxten negativt av nedstängningarna i Kina, som förstärkt störningarna i leverantörskedjan, Rysslands invasion av Ukraina och brist på sjukvårdspersonal för att skyndsamt hantera uppskjutna planerade hjärt-kärloperationer.

Lägre försäljningsvolymer och ofördelaktig produktmix väntas påverka EBITA-marginalen negativt med 1-2 procentenheter.

För 2022 väntas Getinges finansiella position vara fortsatt stark, med låg nettoskuld och ett positivt operationellt kassaflöde. För kommande år väntas underliggande efterfrågan vara god och Getinges långsiktiga finansiella mål kvarstår.

Denna prognos och siffrorna som presenterar häri har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Getinge publicerar sin kvartalsrapport för januari-juni 2022 den 19 juli, 2022.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör, hålls den 14 juni kl. 19:00-19:30 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta:

SE: +46 8 505 583 57  
UK: +44 33 33 009 263
US: +1 646 722 4957

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/pressconference-june

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/ (https://www2.getinge.com/se/om-oss/investerare/rapporter-presentationer/)

Mediakontakt:

Lars Mattson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 5903
Email: anna.appelqvist@getinge.com
 

Denna information är sådan som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2022 kl.18:18.

Kort om Getinge
Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlkirurgi, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Författare Cision