Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Global Gaming 555 AB: Kommuniké från årsstämman 2020 i Global Gaming 555 AB

Global Gaming 555 AB höll den 8 maj 2020 sin årsstämma för
räkenskapsåret 2019, varvid följande huvudsakliga beslut fattades i
enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen
samt bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade enligt styrelsen förslag att utföra
vinstutdelning för räkenskapsåret 2019, om 0,40 kr per aktie.

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsen, inklusive styrelsens
ordförande, ledamot och ordförande i revisionsutskottet och
ersättningsutskottet samt revisorn, i enlighet med valberedningens
förslag.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Eidensjö, Adriana Hamberg och
Mika Leppänen samt nyval av Arne Reinemo. Peter Eidensjö omvaldes som
styrelsens ordförande. Tobias Fagerlund, avböjde omval till
styrelseledamot på grund av sin anställning som verkställande
direktör i bolaget.

BDO Mälardalen, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som
huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden
intill nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning
inför årsstämman 2021 godkändes.

Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämman beslutade om förändrad bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Emissionsbeslut ska
kunna fattas med bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant,
genom apport och/eller genom kvittning eller tecknas med andra
villkor. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat till
emissionsbeslut som innebär en utspädning av bolagets aktiekapital
med maximalt 10 procent baserat på antalet aktier vid tidpunkten för
beslutet.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att utfärda en riktad emissionsbeslut av
teckningsoptioner till VD, ledande befattningshavare och
nyckelpersoner.

Om Global Gaming

Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar
innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika
kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay
tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och
sömlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av
registreringsprocessen. Bolaget är noterat på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Fagerlund, VD
+46 (0)704 15 05 85,
tobias.fagerlund@globalgaming.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 Maj 2020 kl. 11:15 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/global-gaming-555-ab/r/kommunike-fran-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/16275/3107326/1244427.pdf

Författare Cision News