Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

GoldBlue: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOLDBLUE AB (PUBL)

Aktieägarna i GoldBlue AB (publ), org. nr 559078-0465, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 7 juni 2019 kl. 13.00.
Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens
kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 maj
2019, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i extra
bolagsstämman senast måndagen den 3 juni 2019. Aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i
stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste
därför i god tid före avstämningsdagen fredagen den 31 maj 2019
begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i
extra bolagsstämman skall ske antingen per telefon 08-559 252 66
eller per e-post till ir@goldblue.eu. Vid anmälan skall uppges namn
och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte
personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera
ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad
fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Antagande av ny bolagsordning
9. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Antagande av ny bolagsordning (punkt 8)
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att ändra gränserna
för aktiekapital och antal aktier i bolagets bolagsordning enligt
följande:

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000
kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
Alla aktier är av samma slag.

För giltigt beslut av bolagsstämmas fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
(punkt 9)

Styrelsen beslutade den 8 maj 2019, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, om en företrädesemission av högst 105 380
555 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna aktierna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning
av fem (5) aktier.

Teckningskursen för aktierna är 0,16 kronor, vilket är grundat på
aktiens marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt för att
säkerställa nyemissionens genomförande.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 13 juni
2019.

Teckning av aktierna sker under perioden från och med den 17 juni 2019
till och med den 1 juli 2019. Teckning av aktier med stöd av
företrädesrätt (d.v.s. med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske
genom samtidig betalning. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska
ske på särskild teckningslista och betalning för tecknade och
tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av
avräkningsnotan.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

Betalning för aktier som tecknas ska erläggas kontant. Det erinras
emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de
förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Om samtliga emitterade aktier tecknas utnyttjas ökar bolagets
aktiekapital med högst 9 484 249,95 kronor.

Styrelsen bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas
i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

Beslutet om nyemission enligt ovan förutsätter att bestämmelserna i
bolagordningen avseende aktiegränser och aktiekapitalgränser ändras
enligt punkt 8 på dagordningen.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var

63 228 333 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Tillhandahållna handlingar
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget
(adress enligt ovan) samt på bolagets webbplats, www.goldblue.eu,
minst två veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att
på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten gäller även bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

******
Stockholm i maj 2019
GoldBlue AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/goldblue/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/16554/2806204/1039377.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.