Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Gränges AB: Gränges kallar till årsstämma

Styrelsen för Gränges AB har beslutat kalla till årsstämma torsdagen
den 25 juni 2020. För mer detaljerad information om innehållet i
förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman
nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GRÄNGES AB

Gränges AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 25 juni 2020 klockan
14.00 på IVA Konferenscenter (Wallenbergsalen), Grev Turegatan 16,
Stockholm. Registreringen börjar klockan 13.30.

Med anledning av coronaviruset har beslut fattats om att vidta vissa
försiktighetsåtgärder vid stämman. Utöver styrelseordförande och VD
kommer styrelseledamöter och personer i ledningsgruppen att närvara
vid stämman i begränsad omfattning. Om du som är anmäld till stämman
upplever sjukdomssymptom såsom förkylning, hosta, halsont eller
feber, önskar Gränges att du avstår från att närvara. Detta för att
undvika ytterligare smittspridning. Bolaget vill därvid påminna om
möjligheten för aktieägare att inte närvara personligen vid stämman
utan att i stället delta genom ombud eller utöva rösträtt genom
poströstning (se information nedan).

Gränges kommer vid behov att uppdatera ovanstående information och ber
alla som avser att delta på stämman att hålla sig uppdaterade via
bolagets webbplats, www.granges.com (https://www.granges.com/sv).

Rätt att delta och anmälan till bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 18 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Gränges AB,
"Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
eller per telefon 08-401 43 77 vardagar mellan klockan 09.00 och
16.00 eller på bolagets webbplats, www.granges.com. Vid anmälan
vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av
biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. En aktieägare som
utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt meddela
sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 juni 2020.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid
poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns
tillgängligt på bolagets webbplats, www.granges.com.
Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget. För de
beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har
lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt
framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att
rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda
senast den 18 juni 2020. Anmälan till årsstämman behöver inte ske
särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post
till GeneralMeetingService@euroclear.eu alternativt med post i
original till Gränges AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box
191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner
eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare
anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.granges.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget.
Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om
det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av
revisor

14. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning
15. Beslut om LTI-program avseende 2020 för ledande befattningshavare
16. Beslut om investeringsprogram för ledande befattningshavare
17. Beslut om bolagsordningsändring
18. Beslut om emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av följande
ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens
ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Lennart Francke,
Swedbank Robur fonder; samt Anders G. Carlberg (styrelsens
ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2020:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Anders G. Carlberg ska utses till
ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 11)
Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå, för tiden till
slutet av nästa årsstämma, med 625 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 310 000 kronor till övriga stämmovalda
styrelseledamöter. Ersättning ska oförändrat utgå med 100 000 kronor
till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till övriga
medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat till ordförande i
ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga
medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen erhåller
oförändrat 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Carina Andersson, Mats Backman, Peter
Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg samt
nyval av Fredrik Arp till styrelseledamöter för tiden till slutet av
nästa årsstämma. Anders G. Carlberg har avböjt omval. Till
styrelseordförande föreslås Fredrik Arp.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på
bolagets webbplats, www.granges.com.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor
(punkt 13)

Valberedningen föreslår att bolaget, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning och att omval sker av det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden
till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens
förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Erik
Sandström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om
1 588 580 143 kronor disponeras så att hela beloppet överförs i ny
räkning.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman, enligt i huvudsak följande,
fastställer riktlinjer för lön och annan ersättning till
styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses koncernens VD och vice VD samt de ledande
befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode som beslutas av
bolagsstämman eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas
av 16 kap. aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet följande.
Gränges fortsätter stärka sin kärnverksamhet och söker tillväxt i
närliggande teknikområden genom att utveckla nya affärer och utveckla
hållbara och konkurrenskraftiga kunderbjudanden.

För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se
www.granges.com samt den senaste årsredovisningen inklusive
hållbarhetsredovisningen.

Gränges ska erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor
erforderliga för att rekrytera, utveckla och behålla personer i
koncernledningen. Dessa ska besitta kompetens, motivation och
kapacitet för att kunna vidmakthålla, utveckla och genomföra
övergripande värdebringande strategiska målsättningar för
Grängeskoncernen och dessutom stödja dess långsiktiga intressen. För
att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt
balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt
konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och nivå på
ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att personer i
koncernledningen, oavsett geografisk marknad, kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersättning och syftar till att skapa ökad
transparens i ersättnin...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.