Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-27

Greater Than: Korrigering: Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB

Korrigeringen avser felaktig hänvisning till EU:s
marknadsmissbruksförordning

Årsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 27 maj 2019 på
Linnégatan 69 i Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2018 och att till stämmans förfogande
stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman omvalde Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger
Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars
Berg omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna
presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till styrelseordföranden
beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga
styrelseledamöter med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till
bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode
till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för utseende av och instruktion för
valberedning i huvudsak enligt följande. Valberedningen ska bestå av
tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna utskrift av aktieboken per den 30 september varje år.
Valberedningen ska adjungera styrelseordföranden till valberedningen.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Valberedningen ska
lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt
arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val
och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt, i
förekommande fall, principer för utseende av samt instruktion för
valberedning.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant
betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom
kvittning. Emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska
sammantaget högst kunna innebära en ökning av det vid det första
beslutstillfället registrerade aktiekapitalet med 20 procent. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till
marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss
för ändamålet sedvanlig justering.

Stockholm 27 maj 2019

GREATER THAN AB

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu www.enerfy.se

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och Kommunikationsansvarig
+46-708 884880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than
Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en
bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell
prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser.
Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till
försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader.
Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq
First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök:
www.greaterthan.eu

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/greater-than/r/korrigering--kommunike-fran-ar...
https://mb.cision.com/Main/11629/2826039/1052560.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.