Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-12

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora bokslutskommuniké januari - december 2018

· Hyresintäkterna för perioden januari-december 2018 minskade med 10
procent till 362 Mkr (403). Minskningen är främst hänförlig till
fastighetsförsäljningar som gjorts under året.

· Driftnettot minskade med 18 procent till 169 Mkr (205).
· Förvaltningsresultatet minskade med 38 procent till 46 Mkr (74).
· Resultat efter skatt uppgick till -72 Mkr (38).
· Resultat per stamaktie före utspädning uppgick till -2,56 kr
(1,24).

· Investeringar i fastigheter uppgick till 161 Mkr (105).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 492 Mkr (4 422).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER - DECEMBER

· Fastigheterna Norra Missionen 13 och Telefonen 19 i Tranås såldes
till EHF Holding AB. Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär
till ett underliggande fastighetsvärde om 82 Mkr. Frånträde var den
30 november 2018.

· Fastigheten Oden 7 i Trollhättan såldes till EHF Holding AB.
Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär till ett underliggande
fastighetsvärde om 153 Mkr. Frånträde var den 30 november 2018.

· Fastigheten Jupiter 15 såldes till Stadsrum Fastigheter AB.
Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär till ett underliggande
fastighetsvärde om 203 Mkr. Frånträde var den 14 december 2018.

· Avtal har ingåtts om försäljning av fastigheten Lejonet i Nässjö
till ett underliggande fastighetsvärde om 15,5 Mkr.

· Avtal har ingåtts om försäljning av fastigheterna Ciselören 2,
Hjälmen 1 och Lilla Björn 1 till ett sammanlagt underliggande
fastighetsvärde av 44 Mkr.

· Avtal har ingåtts om försäljning av fastigheten Plåtslagaren till
ett underliggande fastighetsvärde av 126 Mkr.

· Klövern AB (publ) lämnade den 4 oktober 2018 genom sitt indirekt
helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i A Group of Retail Assets Sweden
AB (publ) ("Agora") att förvärva samtliga stamaktier av serie A och
serie B samt preferensaktier i Agora. Acceptperioden för erbjudandet
löpte från och med den 12 oktober till och med den 27 november 2018.
Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Dagon Sverige AB
per 27 november 2018 innehar 4 689 062 stamaktier av serie A, 26 007
189 stamaktier av serie B och 295 827 preferensaktier, vilket
motsvarar cirka 99,5% av utestående aktier och cirka 99,8% av
utestående röster, vilket innebär att alla villkoren i
uppköpserbjudandet är uppfyllda. Aktien är avnoterad per den 4
december 2018.

VD KOMMENTERAR

Agora har sedan sitt bildande 2015 fokuserat på ägande och förvaltning
av detaljhandelsfastigheter i svenska regionstäder. Agora har i sin
utveckling av fastigheterna i högre utsträckning fokuserat på en
bredare mix av hyresgäster inom kontor, utbildning, service,
dagligvaror och restaurang för att på så sätt fortsätta erbjuda
attraktiva mötesplatser.

Den 4 oktober 2018 lämnade Klövern AB (publ), genom sitt indirekt
helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. Den 13 november 2018
meddelades att Klövern fullföljer budet då samtliga villkor för
Erbjudandets fullföljande var uppfyllda. Acceptperioden för
Erbjudandet löpte ut den 27 november 2018. Innehavet per samma datum
uppgick till 99,5 procent av utestående aktier och cirka 99,8 procent
av utestående röster i Agora. Den 4 december 2018 på extra
bolagsstämma valdes en ny styrelse i Agora och samma dag avnoterades
Agoras aktier från First North.

En betydande del av Agoras fastighetsinnehav finns på orter där
Klövern redan är verksamt; Västerås, Malmö, Örebro och Kalmar/Växjö.

Under hösten har vi fortsatt avyttra fastigheter. Under perioden
oktober-december 2018 har vi avyttrat och frånträtt fastigheterna
Norra Missionen 13 och Telefonen 19 i Tranås, Oden 7 i Trollhättan
samt Jupiter 15 i Södertälje. Avtal har tecknats för försäljning av
fastigheterna Ciselören 2, Hjälmen 1 och Lilla Björn i Falköping samt
fastigheten Lejonet i Nässjö och Plåtslagaren i Motala.

Vi upplever fortfarande att etableringsintresset är stort från
samhällsfunktioner/vård, dagligvaror, träning/hälsa,
service/tjänster, restauranger, hotell och kontor. I den omställning
som pågår har våra fastigheter med dess centrala lägen tillsammans
med Klöverns fastigheter, organisation och lokala närvaro fått ökad
attraktionskraft i de stadskärnor som växer. Breddad hyresgästmix är
positivt, samtidigt som den innebär investeringsmöjligheter i
befintligt bestånd och möjlighet till fortsatt positiv utveckling av
fastigheternas långsiktiga stabila värdetillväxt.

Driftnettot för perioden uppgick till 169 Mkr (205), en minskning med
18 procent. Överskottsgraden uppgick till 47 procent (51). Periodens
förvaltningsresultat uppgick till 46 Mkr (74), en minskning med 38
procent. Minskningarna påverkas i huvudsak av försäljningarna vi
gjort under året.

Periodens resultat före skatt minskade till -82 Mkr (52), en följd av
fastighetsförsäljningarna samt av orealiserade värdeförändringar på
fastigheter om -128 Mkr (-22). Värdeförändringarna påverkas negativt
av en trögare marknad inom detaljhandelssegmentet avseende uthyrning
och omförhandlingar.

Investeringar i fastigheterna uppgår ackumulerat för perioden till 161
Mkr (105), helt enligt planen vi lagt för året. Det tillskott av
kapital vi erhåller genom försäljning av fastigheter stärker vår
balansräkning och vi kommer fortsättningsvis använda tillgängligt
investeringsutrymme för att ta tillvara på våra centralt belägna
fastigheters utvecklingspotential.

Tack vare fortsatt tillskott av likvida medel från
fastighetsförsäljningar och nu som dotterbolag till Klövern ser jag
fortsatt positivt på framtiden för våra fastigheter som avses att
behållas och ser många möjligheter att skapa attraktiva och naturliga
mötesplatser, helt enligt Agoras och nu Klöverns vision.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 765 34 54 79

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl.
08.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 13 fastigheter på
9 orter med en sammanlagd yta av 176 800 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,4 miljarder kronor. För mer information
www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-bok...
https://mb.cision.com/Main/12631/2738667/989302.pdf
https://mb.cision.com/Public/12631/2738667/ba9a23fd206eddee.pdf

Författare Cision