Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-11

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora delårsrapport januari - juni 2019

· Hyresintäkterna minskade med 29 procent till 133 Mkr (188).
Minskningen är främst hänförlig till fastighetsförsäljningar som
gjorts under föregående och innevarande år.

· Driftnettot minskade med 37 procent till 57 Mkr (90).
· Resultat efter skatt uppgick till -210 Mkr (7).
· Resultat per stamaktie före utspädning uppgick till -6,95 kr
(0,12).

· Investeringar i fastigheter uppgick till 32 Mkr (97).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 208 Mkr (4 263).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - JUNI

· Fastigheterna Ciselören 2, Hjälmen 1 och Lilla Björn 1 såldes
genom en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande
fastighetsvärde om 44 Mkr. Frånträde var den 1 februari 2019.

· Fenix Gallerian (fastigheterna Lejonet 2, 8, 13 och 14 samt del av
BRF Nässjöhus 5) i Nässjö såldes med frånträde den 1 april 2019. Nya
ägare till gallerian är KTI Fastigheter.

· Avtal tecknades om försäljning av fastigheten Kitteln 11 i Örebro
och Sunaman 5 i Växjö genom en bolagsaffär genom Klövern. Nya ägare
till fastigheterna är Nyfosa.

· Rikard Edenius avgick som VD den 28 februari 2019 och ersattes av
Jens Andersson.

· Ett sjuårigt avtal tecknades med Bueno Taco AB gällande en
restauranglokal i Storknallen (Termiten 1) i Borås. Restaurangen
öppnar under sommaren 2019.

· Ett sjuårigt avtal tecknades med Streetfood i Sundsvall AB om en
Bastard Burger-restaurang i Cityhuset (Vestalen 10). Restaurangen
öppnar i slutet av 2019.

· Ett sjuårigt avtal tecknades med Sushi Yama om en restaurang i
Cityhuset i Eskilstuna. Restaurangen öppnar under hösten 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser efter periodens utgång har inträffat

VD KOMMENTERAR
Första halvåret visar bolaget ett driftnetto om 57 Mkr (90) och ett
förvaltningsresultat som är 14 Mkr (27). Detta förklaras av
framförallt lägre hyresintäkter, 133 Mkr (188) till följd av
försäljningar av fastigheter. Finansnettot har förbättrats till -34
Mkr (-45) också det till följd av försäljningar och minskning av
räntebärande skulder. Vidare är både fastighetskostnaderna 76 Mkr (98
Mkr) och central administration 9 Mkr (18 mkr) lägre till följd av
fastighetsförsäljningar samt minskad personalstyrka i bolaget.

Under kvartal två har försäljning skett av fastigheten Lejonet 2 m.
fl. i Nässjö. Avtal är också tecknat gällande försäljning av Kitteln
11 i Örebro samt Sunaman 5 i Växjö, dessa kommer att frånträdas under
kvartal tre då även frånträde av tidigare kontrakterad försäljning av
Plåtslagaren 7 i Motala beräknas ske.

Per den 30 juni 2019 består fastighetsbeståndet av 12 fastigheter
jämfört med 21 fastigheter samma kvartal 2018. Det minskade
fastighetsbeståndet är ett led i bolagets strategi att lämna mindre
orter med begränsad tillväxtpotential, vilket i det stora hela gått
bättre än förväntat.

Orealiserade värdeförändringar uppgick under andra kvartalet till -246
Mkr (-12). Nedjusteringen förklaras främst av fallande hyresnivåer
vid omförhandlingar med hyresgäster till affärslokaler.

Under andra kvartalet har vi även säkerställt en större refinansiering
med bolagets största externa finansiär PBB, en 5-årig säkerställd
facilitet på bra villkor.

Vidare har omdaningen av bolagets centrala fastigheter Västerås
påbörjats men kommer att ta flera år innan full potential kan nås,
vilket även kommer att kräva betydande investeringar där en
omställning mot service och kontor blir en viktig komponent för att
nå god lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:

Jens Andersson, VD/styrelseledamot, jens.andersson@klovern.se, +46 10
482 70 60

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 12 fastigheter på
8 orter med en sammanlagd yta av 172 612 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,2 miljarder kronor. Agora ägs av Klövern AB
(publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. För
mer information www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-de...
https://mb.cision.com/Main/12631/2861406/1076129.pdf
https://mb.cision.com/Public/12631/2861406/87eb4cb2436f61a5.pdf

Författare Cision News