Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora delårsrapport januari - mars 2019

· Hyresintäkterna minskade med 30 procent till 67 Mkr (96).
Minskningen är främst hänförlig till fastighetsförsäljningar som
gjorts under föregående och innevarande år.

· Driftnettot minskade med 42 procent till 26 Mkr (45).
· Resultat efter skatt uppgick till -18 Mkr (2).
· Resultat per stamaktie före utspädning uppgick till -0,64 kr
(0,01).

· Investeringar i fastigheter uppgick till 18 Mkr (49).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 452 Mkr (4 422).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - MARS

· Försäljning har skett av fastigheterna Ciselören 2, Hjälmen 1 och
Lilla Björn 1 genom en bolagsaffär till ett sammanlagt underliggande
fastighetsvärde av 44 Mkr. Frånträde skedde den 1 februari 2019.

· Rikard Edenius avgick som VD den 28 februari 2019 och ersattes av
Jens Andersson.

· Ett sjuårigt avtal har tecknats med Bueno Taco AB gällande en
restauranglokal i Storknallen (Termiten 1)i Borås. Restaurangen
öppnar under sommaren 2019.

· Ett sjuårigt avtal har tecknats med Streetfood i Sundsvall AB om
en Bastard Burger-restaurang i Cityhuset (Vestalen 10). Restaurangen
öppnar i slutet av 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Agora frånträdde den 1 april 2019 Fenix Gallerian (fastigheterna
Lejonet 2, 8, 13 och 14 samt del av BRF Nässjöhus 5) i Nässjö. Nya
ägare till gallerian är KTI Fastigheter.

VD KOMMENTERAR

För årets första kvartal visar bolaget ett driftnetto om 26 Mkr (45)
och ett förvaltningsresultat som är 0 Mkr (16). Detta förklaras av
framförallt lägre hyresintäkter, 67 Mkr (96) till följd av
försäljningar av fastigheter. Finansnettot har förbättrats till -18
Mkr (-22) också det till följd av försäljningar och minskning av
räntebärande skulder.

Under kvartal 1 har vi investerat 18 Mkr i våra fastigheter.
Försäljning har skett av fastigheterna Ciselören 2, Hjälmen 1 och
Lilla Björn 1 i Falköping. Avtal är också tecknat gällande
försäljning av Lejonet 2 m.fl. i Nässjö samt Plåtslagaren 7 i Motala,
dessa kommer att frånträdas under kvartal 2.

Per den 31 mars 2019 består fastighetsbeståndet av 13 fastigheter
jämfört med 22 fastigheter samma kvartal 2018. Det minskade
fastighetsbeståndet är ett led i bolagets strategi att lämna mindre
orter med begränsad tillväxtpotential, vilket i det stora hela gått
bättre än förväntat.

Fokus på ägande och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i svenska
regionstäder fortsätter men har i och med Klöverns intåg som
huvudägare också erhållit ett bredare nätverk med lokal bemanning
samt även tillförts en betydande kontors- och utvecklingskompetens.

Bolagets största utmaning de kommande åren blir att förvekliga en
omdaning av centrala Västerås där Agora har en stark ställning via
tre större centrala fastigheter som inte nått sin fulla potential med
bolagets tidigare ägare. Investeringar blir nödvändiga för att ta
fram den fulla potentialen men kommer att göras i den takt den
efterfrågas av kunder och hyresgäster.

Processen gällande tvångsinlösen går framåt men tar längre tid än
förväntat. Vi bedömer dock att arbetet senast ska vara avslutat under
årets tredje kvartal.

För ytterligare information kontakta:
Jens Andersson, VD/styrelseledamot, jens.andersson@klovern.se, +46 10
482 70 60

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 13 fastigheter på
9 orter med en sammanlagd yta av 176 947 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,4 miljarder kronor. Agora ägs av Klövern AB
(publ) genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. För
mer information www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-de...
https://mb.cision.com/Main/12631/2796213/1031465.pdf
https://mb.cision.com/Public/12631/2796213/b3153a3e2b6a085a.pdf

Författare Cision