Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-04

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), org.nr 559004-3641,
("Agora") höll extra bolagsstämma idag den 4 december 2018, kl. 14.00
i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Extra bolagsstämman sammankallades på begäran av Klövern AB (publ)
genom dess indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB. Per den 13
november 2018 innehade Dagon Sverige AB cirka 99,3 procent av det
totala antalet aktier och 99,7 procent av det totala antalet röster i
bolaget.

Beslut om nytt antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning samt
fastställande av styrelsens arvoden

Extra bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Agora
ska vara tre ledamöter, utan suppleanter samt att styrelsen för tiden
intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Rutger Arnhult
(omvald), Jens Andersson (nyvald) och Annica Pettersson (nyvald).

Extra bolagsstämman beslutade vidare att utse Rutger Arnhult till
styrelsens ordförande. Därutöver beslutade stämman att styrelsens
arvode ska uppgå till noll (0) kronor vardera.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 17 fastigheter på
11 orter med en sammanlagd yta av 195 057 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,7 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer
information www.agoraretail.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/kommunike...
http://mb.cision.com/Main/12631/2692230/957593.pdf

Författare Cision