Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Guideline Geo: Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ) Stockholm 14 maj 2020

(NGM: GGEO) Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 14 maj 2020
fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna
för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande
stående fritt eget kapital i moderbolaget, 71 207 930 SEK, överförs i
ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag,
för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Eva Vati,
Krister Nilsson Marcus Lannerbro och Kaj Möller genom omval. Till
styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp
om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter
med 100 000 SEK per ledamot.

Revisor

Till revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget
Grant Thornton, med auktoriserad revisorn Joakim Söderin som
huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i
enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Valberedningen ska
bestå av fyra ledamöter och utses genom att styrelsens ordförande
kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av augusti månad
2020. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans
med styrelsens ordförande bildar valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med i kallelsen presenterade förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill
nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier genom handel på NGM
Main Regulated eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier
som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst 1 142 800 aktier, vilket motsvarar
tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande
av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett
aktiematchningsprogram.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Rikard Olofsson, ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093
16 76.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 19:00 CET.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Main Regulated.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/guideline-geo/r/kommunike-fran-arsstamma-i-gu...
https://mb.cision.com/Main/15211/3112451/1248122.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.