Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Gullberg & Jansson: Gullberg & Jansson AB (publ.): Delårsrapport januari-mars 2020

Ökad omsättning, ökat resultat och finansiell styrka skapar stabil
grund för fortsatt utveckling.

Första kvartalet 2020

Omsättning och resultat

· Nettoomsättning 27,2 (16,8) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 3,2 (-0,1) MSEK*
· Resultat efter skatt 1,9 (-0,1) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första kvartalet med totalt -0,1 (-0,2) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

· Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars till 17,3 (4,3) MSEK
· Eget kapital 45,3 (34,3) MSEK
· Soliditet 60% (62%)

Aktiedata

· Per 31 mars 2020 uppgick antalet aktier till 8 584 027 (8 584 027)
st

· Resultat efter skatt per den 31 mars 2020 motsvarar ett resultat
per aktie om 0,23 (-0,01) MSEK

· Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 5,28 (4,00)
SEK

Viktiga händelser under perioden

· Under första kvartalet 2020 har världen och Sverige drabbats av
Covid-19. Detta är en händelse som kan komma att påverka företagets
resultat och utveckling. I nuläget har effekten på vår verksamhet
varit begränsad.

· Under perioden har Nordic Relax of Sweden AB startats upp och
utvärdering och utveckling av produkter pågår.

· En ny säljare har rekryterats till Stockholmsområdet och vidare
har kundsupport stärkts upp med ytterligare en person.

· Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy,
vilket är en produkt- och säljutbildning för våra återförsäljare i
Sverige och övriga Norden. Gullberg & Jansson Academy är en viktig
del av vår marknadsföring med syfte att öka försäljningen och skapa
lönsam tillväxt för både bolaget och våra kunder. Vid vår Academy
medverkade totalt ca 120 kunder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens
utgång utom att Coronapandemin fortsätter att till vis del påverka
arbetet inom verksamheten.

VD har ordet

"Första kvartalet är traditionellt säsongmässigt svagt. Starten på
2020 har varit bra och första kvartalet visar en positiv utveckling
avseende nettoomsättningen vilket har gett ett bättre resultat
jämfört med föregående år. Våra kunder har kommit igång med sina
projekt då många slutkunder i ett tidigt skede har tagit beslut om
poolbygge. En del kan troligen tillskrivas Coronapandemin utifrån att
en hel del planerar för "hemester" och därmed väljer att investera i
sitt hem och en pool. Första kvartalet har inneburit att vi har ökat
vår finansiella styrka och skapat en stabil grund för att kunna
utveckla bolaget ytterligare. Vi har stärkt organisationen med en
säljare i Stockholm och en ny medarbetare på kundsupport.
Orderstocken vid utgången av mars var god.

Vi har under kvartalet haft vår Academy där vi träffar våra
återförsäljare i syfte att presentera nyheter, vår marknadsstrategi
och kampanjer samt utbilda kring våra produkter. Vidare har vi ägnat
tid att uppdatera vår tekniska dokumentation och alla manualer i
syfte att ytterligare kunna stötta våra återförsäljare och
slutkunder.

Inom vårt affärsområde Stads&Park Produkter har vi nu genomfört
centraliseringen av lager och ekonomifunktionen i syfte att utveckla
affärsområdet. Omsättningen ligger något under föregående år. Dock
har vi gjort en förändring gällande hanteringen av demomaskiner.
Tidigare år har dessa legat i lager och vid försäljningen har detta
ökat omsättningen. Från årsskiftet ligger demomaskinerna som
inventarier vilket innebär att försäljningen istället är en reavinst
och därmed redovisas i övriga rörelseintäkter.

Vi är igång med affärsområdet Nordic Relax of Sweden och vi har fått
hem produkter som vi granskat och håller på att utveckla. Det går
framåt enligt plan även om vi tror att det på grund av pandemin
kommer att få en viss förskjutning på lansering och säljstart.

Vi har i år valt att gå in som sponsor till Team Rynkeby. Givetvis
vill vi vara med i kampen mot barncancer, varpå detta kändes som ett
väldigt naturligt val.

Vi är medvetna om Coronapandemin som finns omkring oss och ödmjuka
inför den effekt den har på människor och samhälle."

Peter Bäck

VD

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson i Helsingborg är ett snabbväxande
miljöteknikföretag. Gullberg & Janssonkoncernen består av
moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de tre helägda
dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB (tidigare Poolvärlden
AB) inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB
inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden AB
inom hälsa och välbefinnande. Dessa helägda dotterbolag drivs som
självständiga affärsområden. Moderbolaget utför endast administrativa
och koncerngemensamma tjänster.

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande
leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Pooltaken och
poolvärmepumparna säljs under varumärket Gullberg & Jansson och har
utvecklats av bolaget i nära samarbete med utvalda tillverkare i
Europa och Asien. Affärsområdet marknadsför också andra typer av
miljösmarta poolprodukter som t.ex. poolrobotar och
vattenbehandlingsprodukter samt poolskydd som barcovers och
lamelltäcken. Miljösmarta poolprodukter är energibesparande,
miljövänliga och ökar komforten för swimmingpoolägare. Gullberg &
Jansson levererar till cirka 120 auktoriserade
återförsäljare/partners i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads&Park Produkter marknadsför främst miljövänliga,
batteridrivna och handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar,
trimmers, lövblåsar och sekatörer, m.fl. parkredskap. Vidare
levereras nischade miljövänliga produkter inom ogräsbekämpning
(ogräsborstar) och inom släntklippning för att höja säkerhet och
förbättra arbetsmiljön för såväl entreprenörer som kommuner. Alla
produkterna används vid professionell park- och grönyteskötsel.

Det nystartade affärsområdet Nordic Relax of Sweden kommer att erbjuda
marknaden produkter inom hälsa och välbefinnande.

Första kvartalet 2020

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet
uppgick till 27,2 (16,8) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 3,2
(-0,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (-0,1) MSEK och
resultat per aktie uppgick till 0,23 (-0,01) SEK.
Goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett
bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade
med 62% under första kvartalet.

Från och med årsskiftet periodiseras rörlig ersättning till anställda
och bonusar till kunder.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet
uppgick till 24,6 (13,7) MSEK med ett rörelseresultat på 3,4 (-0,0)
MSEK. Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till
ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen
ökade med 79%.

Stads&Park Produkter

Stads&Park Produkters nettoomsättning för första kvartalet uppgick
till 2,6 (3,2) MSEK med ett rörelseresultat på 0,1 (0,1) MSEK. I
samband med årsskiftet ändrades principen kring hanteringen av
demomaskiner. Tidigare låg dessa som lagervaror och påverkade därmed
omsättningen vid försäljningen. Från och med årsskiftet hanteras
demomaskiner som inventarier och vid en eventuell försäljning görs
det därmed en realisationsvinstberäkning. Detta är också förklaringen
till varför lagret minskat och istället inventarierna ökat.

Nordic Relax of Sweden

Nordic Relax of Sweden har ännu inte påbörjat sin försäljning.
Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgår till -0,3 MSEK.
Under kvartalet har produktutveckling pågått.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 17,3 (4,6)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5
(3,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 60 (62) %. Eget kapital uppgick
till 45,3 (34,3) MSEK, motsvarande 5,28 (4,00) SEK per aktie.
Koncernens goodwill uppgick till 3,2 (4,4) MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 0,0 (0,3) MSEK.

Moderbolaget - Gullberg & Jansson AB (publ)

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare
är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet
till 2,0 (1,3) MSEK och utgörs av management fee för kostnader
huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet.
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick
till 1,0 (0,6) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3
(1) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

27 maj 2020 Delårsrapport januari - mars 2020 och årsstämma

19 augusti 2020 Delårsrapport januari - juni 2020

11 november 2020 Delårsrapport januari - september 2020

24 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka
sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i
Norden. Stads&Park Produkter har som strategi att stärka sin
marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och
Norge. Nordic Relax of Sweden har som strategi att starta upp
verksamheten under 2020.

Gullberg & Jansson of Sweden och Stads&Park Produkter har en
säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla
lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen
har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2020.

Helsingborg den 27 maj, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gu...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.