Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Gunnebo: Gunnebos företrädesemission fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras,
publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess
territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of
Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se
avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i Gunnebo AB
(publ) visar att 18 984 309 stamaktier har tecknats med stöd av
teckningsrätter. Återstående 127 836 stamaktier har tilldelats
personer som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter.
Företrädesemissionen är således fulltecknad och Gunnebo tillförs
cirka 363 Mkr före emissionskostnader.

· Utfallet visar att 18 984 309 stamaktier, motsvarande cirka 99,3
procent av de erbjudna stamaktierna i företrädesemissionen, har
tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar
mottagits om att teckna 11 668 537 stamaktier utan stöd av
teckningsrätter, motsvarande cirka 61,1 procent av de erbjudna
stamaktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga
garantiåtaganden har behövt utnyttjas.

· Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter
har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i
prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av stamaktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till
de som erhållit tilldelning av stamaktier, vilket beräknas ske
omkring den 24 september 2019. Inget meddelande kommer att skickas
till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade
stamaktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares
rutiner.

· Gunnebo kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 363
Mkr före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Gunnebos
aktiekapital med 95 560 725 kronor från 385 254 240 kronor till 480
814 965 kronor och antalet aktier kommer att öka med 19 112 145
stamaktier. Antalet aktier i Gunnebo kommer efter
företrädesemissionen att uppgå till 96 162 993 aktier, varav 95 560
726 stamaktier och 602 267 aktier av serie C.

· De nya stamaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter
förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 24 september 2019.
Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas
vara den 27 september 2019. De nya stamaktierna beräknas bli föremål
för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 oktober 2019.

· De nya stamaktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter
beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 2 oktober 2019 och
förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 3
oktober 2019.

Rådgivare
SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan
BNP Paribas är Joint Bookrunner. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är
legal rådgivare till Gunnebo i samband med nyemissionen.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel.
0708-283339

________________________________________________________________________

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon
jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo
offentliggjorde den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller
distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i
USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Hongkong, Kanada,
Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte
något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier utgivna av Gunnebo ("Värdepapper") till någon person i
nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än
Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra
länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell
lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara
säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel,
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och
högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra
affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning),
Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och
Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500
anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific
och Amerika.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gunnebo/r/gunnebos-foretradesemission-fulltec...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.