Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Gunnebo: Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma måndagen den
29 juni 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.
Inregistrering från klockan 15.30.

Information om åtgärder med anledning av Covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
Covid-19 i samband med stämman har Gunnebo AB beslutat att ingen
förtäring eller dryck kommer att erbjudas, att vd inte kommer hålla
något sedvanligt anförande utan att en vd-presentation kommer att
läggas upp på Gunnebo AB:s hemsida efter stämman, att tillåta
förhandsröstning och att årsstämman kommer att minimeras i tid i
möjligaste mån utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Mot
bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill bolaget uppmana alla
aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara
fysiskt vid stämman delta via förhandsröstning eller utnyttja
sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Gunnebo AB följer
utvecklingen noga och kommer vid behov att på bolagets hemsida
www.gunnebogroup.com uppdatera informationen om vilka åtgärder som
vidtas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 juni 2020,

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00, via bolagets hemsida www.gunnebogroup.com, per telefon 08-402 90 46 eller under adress Gunnebo AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, varvid även eventuella biträden ska anmälas. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan ska följa instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom
förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att
aktieägaren är registrerad i aktieboken tisdagen den 23 juni 2020.
Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda
dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör
insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Gunnebo AB uppmanar aktieägarna att använda den
möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar
personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. En
aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver
inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret
gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Gunnebo AB tillhanda senast tisdagen
den 23 juni 2020, helst före klockan 16.00. Det ifyllda formuläret
ska skickas till den adress som anges under "Rätt till deltagande"
ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas
till GeneralMeetingService@euroclear.eu (ange "Gunnebo AB -
förhandsröstning" i ämnesraden).

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin
förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till
elektronisk förhandsröstning finns på bolagets hemsida
www.gunnebogroup.com samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen,
revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019

7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av styrelsens ordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Beslut om ändring av bolagsordning
15. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom
(A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier

17. Årsstämmans avslutande
Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode,
revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande
samt val av revisor (punkterna 1, 8 - 12)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson,
ordförande (Stena Adactum), Mikael Jönsson (Vätterledens Invest),
Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans
representerar aktieägare som innehar cirka 54 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens
ordförande), föreslår följande.

Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8: Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 9: Styrelsearvode med belopp om totalt 2 100 000 kronor (1 800 000 kronor), exklusive utskottsarvode, att fördelas med 700 000 kronor (500 000 kronor) till ordföranden och 280 000 kronor (260 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Panu Routila till ordinarie styrelseledamot. Göran Bille har avböjt omval till styrelseledamot och Martin Svalstedt har avböjt omval till styrelsens ordförande. En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebogroup.com. Styrelseledamot som föreslås för nyval presenteras nedan.

Panu Routila, född 1964, har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar inom internationell verksamhet. Tidigare befattningar inkluderar roller som verkställande direktör på Konecranes PLC och verkställande direktör för Ahlström Capital Oy. Panu Routila är för närvarande styrelseordförande i Patria Oy och styrelseledamot i Conficap Oy och har tidigare varit styrelseordförande i Ahlstrom Oyj och Vacon Oyj samt styrelseledamot i Trelleborg AB. Panu Routila har en magisterexamen i företagsekonomi.

Punkt 11: Nyval av Panu Routila till styrelsens ordförande.

Punkt 12: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att
disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för
medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal
som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman 2020 samt
för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller fast lokal praxis, samt kunna erbjuda
konkurrenskraftiga förmåner i de länder där personerna är bosatta,
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska
tillgodoses.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor på
aktuell marknad för respektive ledande befattningshavare. Dessa
riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket
förväntas bidra till Gunnebos affärsstrategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet.

Koncernledningens totala ersättning ska bestå av fast kontantlön,
rörlig kontantersättning (bonus), pensionsförmåner samt andra
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa
riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar. Den fasta lönen ska beakta den enskildes position,
kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och ska normalt
omprövas varje år. Den fasta lönen ska också utgöra basen för
beräkning av bonus. Bonusen ska vara beroende av hur på förhand
bestämda mätbara kvantitativa och kvalitativa kriterier uppfylls.
Kriterierna omfattar bestämda mätbara mål som berör till exempel
tillväxt, vinst...

Författare Cision News