Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

GWS Production AB: Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2019 i GWS Production AB (publ)

Idag, den 29 maj 2019, hölls årsstämma i GWS Production AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid årsstämman drog
styrelsen tillbaka sitt förslag till beslut om riktad emission av
teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner (punkt 12 på
dagordningen) samt drog aktieägare tillbaka sitt förslag till beslut
om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter (punkt
13 på dagordningen).

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2018 samt att tillgängliga medel överförs i ny
räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om
omval av Semmy Rülf, Lars Lidgren och Sven Holmgren som ordinarie
styrelseledamöter samt om nyval av Sofia Kinberg, Lisa Berg Rydsbo
och Adam Schatz som ordinarie styrelseledamöter. Semmy Rülf omvaldes
som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp
till styrelseordföranden samt med ett prisbasbelopp till övriga
styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av
Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young Aktiebolag har
meddelat att Peter Gunnarsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn samt ändring av
bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets företagsnamn,
gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagets företagsnamn från GWS Production AB till Safeture AB samt
ändring av bestämmelserna i bolagsordningen avseende bolagets
företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda och
nyckelpersoner

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av
teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner varför ärendet
förföll. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare
hade informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende
villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen avser att beakta dessa
synpunkter och utarbeta ett reviderat förslag till ett långsiktigt
incitamentsprogram som kommer att presenteras för antagande vid en
efterföljande extra bolagsstämma.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter

Aktieägarna drog tillbaka sitt förslag om riktad emission av
teckningsoptioner till styrelseledamöter varför ärendet förföll.
Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa aktieägare hade
informerat bolaget om att de hade vissa synpunkter avseende villkoren
för teckningsoptionerna. Aktieägarna som ställt förslaget avser att
beakta dessa synpunkter och utarbeta ett reviderat förslag till ett
långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter som kommer att
presenteras för antagande vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av
aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor,
besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för
bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det
totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet
ska sammanlagt uppgå till högst 4 093 000 stycken, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 15 procent. I den mån nyemission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på
marknadsmässiga villkor

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att en
valberedning ska utses inför kommande val och arvodering.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter - en representant för var
och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i
september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens
ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Lund den 29 maj 2019

GWS Production AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Safeture AB. VD
Andreas Rodman Mobil: +46 (0) 708 - 10 13 16

E-post: andreas.rodman@safeture.com
Om Safeture (GWS Production AB)
Safeture grundades 2009 efter erfarenheten från en global
SARS-epidemi, 2004-tsunaminen i Indiska oceanen och terrorattackerna
i Mumbai. Företaget erbjuder en unik säkerhetsplattform: Safeture,
vilket är det nya, kompletta verktyget för att ta kontroll över
medarbetarnas säkerhet med en toppmodern teknik. Safeture-aktien är
noterad på Nasdaq First North i Stockholm (ticker: GWS). Erik Penser
Bank AB är certifierad rådgivare, tel: +46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gws-production-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/17559/2828509/1054082.pdf
https://mb.cision.com/Public/17559/2828509/9c796e7dba33a0de.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.