Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-06

H & M Hennes & Mauritz AB: KALLELSE

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) håller årsstämma
torsdagen den 7 maj 2020 kl 15.00

Rätt att delta i stämman har den som;
dels är registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020

dels senast torsdagen den 30 april 2020 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman,
skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2020")

per telefon 08-402 90 48 måndag till fredag kl 9-17 varvid man skall
ange att det rör anmälan till årsstämman, eller på bolagets hemsida
hmgroup.com/arsstamma

För anmälan av antal biträden (högst två) gäller samma tid och
adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och
telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman.
Sådan omregistrering måste vara verkställd per torsdag den 30 april
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan
vara tillfällig. Deltagarkorten kommer att skickas ut med början den
1 maj.

De som enligt ovan har rätt att deltaga i årsstämman kallas i denna
kallelse för deltagare.

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen
beslutat att årsstämman ska genomföras på det sättet att deltagarna
deltar i princip endast på distans: via dator eller annan
internetansluten enhet (eller genom ombud eller poströstning, se
nedan). Deltagarna kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt
deltagarkort. På detta kort kommer att finnas instruktioner om hur
deltagarna ska logga in på stämman och kunna göra inlägg och rösta.
Närmare uppgifter finns i informationen i de följande avsnitten nedan
samt i det informationsblad som finns tillgängligt på H&M:s hemsida
hmgroup.com/arsstamma och även kommer tillsändas deltagare i samband
med anmälan till årsstämman .

Deltagande på distans administreras av Euroclear Sweden och dess
underleverantör Lumi. För att delta i stämman ska deltagaren gå in på
Lumis årsstämmohemsida, https://web.lumiagm.com. Denna hemsida kan
nås genom de flesta webbläsarna (t.ex. Internet Explorer (version
11), Edge, Google Chrome, Firefox och Safari) från en dator, laptop
eller annan internetansluten enhet såsom en surfplatta eller
smartphone. Om deltagaren önskar delta i årsstämman på detta sätt ska
deltagaren logga in på https://web.lumiagm.com på dagen för
årsstämman.

När deltagaren på stämmodagen loggar in på hemsidan
https://web.lumiagm.com kommer deltagaren ombes att ange ett mötes-ID
som är 193-290-746. Därefter kommer deltagaren uppmanas att ange sitt
unika användarnamn och lösenord. Dessa kan hittas på det deltagarkort
som skickats till deltagaren efter att anmälan till stämman gjorts
enligt ovan. Åtkomst till stämman via hemsidan kommer att vara
tillgänglig från kl 14.30 den 7 maj 2020. Observera att en deltagare
måste ha loggat in till årsstämman senast kl. 15:00 den 7 maj 2020
för att kunna delta i och rösta vid stämman. Mer detaljerad
information om hur deltagande på distans fungerar, innefattande bl.a.
hur röstningsförfarandet kommer gå till, finns tillgänglig på
hmgroup.com/arsstamma. För att kunna delta i stämman på distans måste
deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande
internetanslutning under hela årsstämman.

Vid stämman kommer inte att förekomma några anföranden av
styrelseordföranden eller vd. Däremot kommer anförande av vd att
läggas ut på H&M:s hemsida samma dag som stämman.

Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på
dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att
erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att
hållas på denna stämma. H&M vet att många aktieägare vill ställa
allmänna frågor om bolaget, och H&M välkomnar sådana frågor och
uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att höra av
sig till H&M på adress: H & M Hennes & Mauritz AB, att Årsstämma
2020, 106 38 Stockholm eller per e-mail HM7MAY@hm.com.

Som vanligt kommer det att vara möjligt att deltaga på stämman genom
ombud. Fullmaktsformulär finns på hemsidan hmgroup.com/arsstamma. Om
komplett fullmaktsformulär har tagits emot av bolaget i god tid innan
deltagarkorten skickas ut (med början den 1 maj) kommer
deltagarkortet, innehållande ditt unika användarnamn och lösenord,
att skickas till ombudet. Om komplett fullmaktsformulär inte tagits
emot i god tid före att deltagarkorten skickas ut kommer
deltagarkortet att skickas till aktieägaren.

H&M har informerats om att Euroclear Sweden, med anledning av risken
för spridning av coronavirus, kostnadsfritt erbjuder de aktieägare
som inte önskar närvara personligen vid stämman möjlighet att
representeras av ombud från Euroclear Sweden. För mer information,
vänligen se www.euroclearproxy.se. Euroclear Sweden agerar inte för
H&M:s räkning och tillhandahåller inte tjänster till H&M i detta
avseende.

Nya tillfälliga lagregler innebär en möjlighet för bolaget att ordna
med poströstning till årsstämman; d.v.s. den som väljer att inte
deltaga fysiskt på stämman eller på distans kan lämna sin röst i
förväg till bolaget. H&M avser att ordna med poströstning. Mer
information om detta lämnas på bolagets hemsida.

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med
bolagsstämma

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

8. Beslut
a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och
revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår:
11.1 Stina Bergfors
11.2 Anders Dahlvig
11.3 Danica Kragic Jensfelt
11.4 Lena Patriksson Keller
11.5 Christian Sievert
11.6 Erica Wiking Häger
11.7 Niklas Zennström
11.8 Karl-Johan Persson
Styrelseordförande: Karl-Johan Persson

12. Val av revisor.
13. Val av ledamöter till valberedningen och fastställande av
principer för valberedningen.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen.
16. Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen.
17. Begäran från aktieägare om särskild granskning.
18. Stämmans avslutande.

Valberedning
Den nuvarande valberedningen utgörs av Stefan Persson, styrelsens
ordförande och likaså valberedningens ordförande, Lottie Tham, Jan
Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Oscarsson (AMF och AMF
fonder), Erik Durhan (Nordea fonder) och Thomas Wuolikainen (Fjärde
AP-fonden).

Valberedningens beslutsförslag
Punkt 2 - Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman
föreslås advokat Sven Unger.

Punkt 9 - Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan
styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

Punkt 10 - Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda
ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år och fördelar sig
enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 700 000, ledamot SEK 650
000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås uppgå till SEK
225 000 till ordföranden samt SEK 175 000 vardera till övriga
ledamöter.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till
styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet
är samma som tidigare blir det totala arvodet oförändrat jämfört med
föregående år SEK 6 825 000.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Valberedningen föreslår följande styrelse:
Omval av nuvarande styrelseledamöter: Stina Bergfors, Anders Dahlvig,
Danica Kragic Jensfelt, Lena Patriksson Keller, Christian Sievert,
Erica Wiking Häger och Niklas Zennström. Nyval av Karl-Johan Persson.

Styrelseordförande: Nyval av Karl-Johan Persson.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

Karl-Johan Persson: född 1975.
Huvudsaklig sysselsättning: Vd och koncernchef för H & M Hennes &
Mauritz AB under perioden

den 1 juli 2009 till den 30 januari 2020.
Utbildning: Ekonomiexamen från European Business School i London.
Styrelseuppdrag: Ramsbury Invest AB, goodCause stiftelse och
stiftelsen H&M Foundation.

Aktieinnehav: 12 136 289 B-aktier.
Närståendes aktieinnehav: 0
Karl-Johan Persson är också delägare i Ramsbury Invest AB.
Närmare uppgifter om Karl-Johan Persson och övriga föreslagna
styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

Punkt 12 - Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB
väljs till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2021.
Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget
kommer auktoriserade revisorn Andreas Troberg att vara huvudansvarig
revisor.

Förslag till val av och principer för valberedningen:

Valberedningens förslag till ledamöter bygger på tidigare tillämpade
principer för valberedningens sammansättning, nämligen att
valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga
nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan
utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må
representera. Även på övriga punkter bygger förslaget på tidigare
tillämpade principer. Valberedningens förslag om val av ledamöter i
valberedningen baserar sig på aktieboken per den 29 februari 2020.

VAL AV LEDAMÖTER TIL...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.