Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-03

Haldex: Årsstämma i Haldex Aktiebolag

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 3 maj 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15,
Landskrona. Kl. 15.00 inbjuds aktieägare att delta även vid en kort
presentation av några av Haldex verksamhetsområden eller en guidad
visning av fabriken. Efter stämman serveras enklare förtäring.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 26 april 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast torsdagen den 26 april 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer samt personnummer (organisationsnummer).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 26
april 2018. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte
vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär tillhandahålls på
bolagets hemsida,
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/bolagsstyrning/årsstaemma/årsstaemma-2018

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per torsdagen den 26 april 2018 och
förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum.
Registreringen kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om
ads. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

adt. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2017, och

adu. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode till revisorerna.
12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor.
13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Stämmans avslutande.
Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8(c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj 2018. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 11 maj 2018.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9-12 på dagordningen)

I linje med god marknadspraxis och mot bakgrund av att Haldex har
informerat ZF Friedrichshafen ("ZF") om att det inte har etablerats
någon valberedning som kommer att lämna förslag till årsstämman 2018,
föreslår ZF, som är Haldex största ägare med ett aktieinnehav
motsvarande omkring 20 procent av det totala antalet röster i
bolaget, att:

· styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter,
· Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Giléus omväljs till
styrelseledamöter samt att Helene Svahn och Ulrika Hagdahl nyväljs
till styrelseledamöter,

· Jörgen Durban omväljs till styrelsens ordförande, samt
· arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter för perioden
fram till och med utgången av årsstämman 2019 ska utgå enligt
följande: 700 000 kronor (831 000 kronor) till styrelsens ordförande,
300 000 kronor (330 000 kronor) till var och en av övriga ledamöter
som inte är anställda i bolaget, 100 000 kronor (oförändrat) till
ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor (oförändrat) till
varje ledamot av revisionsutskottet. För det fall styrelsen inrättar
ett utskott för ny teknik, ska arvode om 75 000 kronor utgå till
utskottets ordförande och 75 000 kronor ska utgå till varje ledamot
av utskottet.

Helene Svahn är professor i nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska
Högskolan samt Chef Forskning och Innovation på Permobil. Helene är
även styrelseledamot i stiftelsen för strategisk forskning,
stiftelsen Nobel Center, Mindforce Labs, SwedNanoTech och Forskning &
Framsteg.

Ulrika Hagdahl är civilingenjör i teknisk fysisk från Kungliga
Tekniska Högskolan, samt grundare av och tidigare VD för Orc Software
AB. Ulrika är styrelseledamot Beijer Electronics AB, HiQ
International AB, Image Systems AB, Starbreeze AB och Sectra AB.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större
aktieägare.

Revisionsutskottet föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs
som bolagets revisor. Revisionsutskottet föreslår omval av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden fram till
och med utgången av årsstämman 2019. Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB har meddelat att revisionsbolaget kommer att utse auktoriserade
revisorn Bror Frid som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet
föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning. Mot bakgrund av att Haldex har informerat ZF om att någon
valberedning inte har etablerats, har ZF meddelat Haldex att ZF
stöder revisionsutskottets förslag ovan.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Haldex Aktiebolag har sedan många år fastlagda principer och former
för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen och dess
ersättningsutskott beslutar om utformning av ersättningssystem samt
storlek och former för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för
bestämmande av ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal
som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i
befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsen ges möjlighet att kunna avvika från nedanstående riktlinjer
i enskilda fall där särskilda skäl föreligger.

Allmänt

Det är för bolaget och dess aktieägare av grundläggande betydelse att
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i
koncernen i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda
förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare
och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla
rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är
marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser struktur, omfattning och
nivå på ersättning.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare bör innehålla en
väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, långsiktigt
incitamentsprogram, pensionsförmåner och andra förmåner samt villkor
vid uppsägning/avgångsvederlag.

Den totala årliga kontanta ersättningen, dvs. fast lön jämte bonus och
andra långsiktiga kontanta ersättningar, ska vara marknadsmässig i
den geografiska marknad inom vilken individen verkar. Den totala
nivån på ersättningen ska ses över årligen för att säkerställa att
den ligger i linje med marknaden för likvärdiga positioner inom
relevant geografisk marknad.

Kompensationen bör vara baserad på prestation. Den bör därför
innehålla en kombination av fast lön och bonus, där den rörliga
ersättningen utgör en relativt stor del av den totala kompensationen.

Årsredovisningen 2017 anger den totala ersättningen och övriga
förmåner som utgått till de ledande befattningshavarna under 2017.

Ersättning och ersättningsformer

Koncernens ersättningssystem innehåller olika former av ersättning i
syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer
kort- och långsiktig målstyrning och måluppfyllelse.

Fast lön

Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på varje individs
ansvar och roll såväl som individens kompetens och erfarenhet i
relevant befattning.

Årlig bonus

Ledande befattningshavare har en årlig bonus som utbetalas på
helårsbasis. Den årliga bonusen är strukturerad som en rörlig del av
den fasta lönen. Bonusmål ska i första hand vara relaterade till
utfall av koncerngemensamma finansiella mål, finansiella mål avseende
den enhet befattningshavaren ansvarar för samt tydligt definierade
individuella mål avseende specifika arbetsuppgifter. De senare
används för att säkerställa fokus på icke finansiella mål av särskilt
intresse.

Koncerngemensamma finansiella mål för bonusen fastställs årligen av
styrelsen i syfte att säkerställa att de är i linje med koncernens
affärsstrategi och resultatmål. På styrelsens uppdrag fastställer
ersättningsutskottet de av verkställande direktören föreslagna
finansiella målen för enskilda enheter.

Den andel av den totala ersättningen som utgörs av årlig bonus
varierar beroende på befattning och kan utgöra upp till 50 procent av
den fasta årslönen vid full måluppfyllelse. Målformuleringen
innehåller en lägsta prestationsnivå i förhållande till mål, under
vilken ingen bonus erhålles.

Långsiktigt incitamentsprogram

I syfte att stärka långsiktighet i beslutsfattande och säkerställa
långsiktig måluppfyllelse ska ersättning även kunna utgöras av
långsiktiga incitamentsprogram. Långsiktiga incitamentsprogram ska
förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och syfta till
att öka Haldex attraktivitet som arbetsgivare och bidra till såväl
förmågan att behålla nyckelpersoner inom koncernen som att rekrytera
nya nyckelpersoner.

Långsiktiga incitamentsprogram som är aktie- eller aktiekursrelaterade
förutsätter godkännande av bolagstämman, medan andra långsiktiga
incitamentsprogram ska kunna implementeras efter beslut av styrelsen.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med
förslaget till dessa riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, har styrelsen för avsikt att inrätta ett
långsiktigt incitamentsprogram som inte är aktie- eller
aktiekursrelaterat. Prestationsmålet för detta program ska baseras på
avkastning på sysselsatt k...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.