Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Haldex: Kallelse till årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 23 juni 2020 kl. 14.00 på Strandvägen 7A, Strandvägen 7
i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Anmälan stämma, Box 507, 261 24 Landskrona, per telefon 0418-47 62 62 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast tisdagen den 16 juni 2020. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2).

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
finnas tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta
inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast
tisdagen den 16 juni 2020. Fullmakt måste uppvisas i original.
Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre
giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, http://www.corporate.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman,
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 16 juni 2020
och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum.
Registreringen kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2019, och

c. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode till revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

14. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier.

16. Stämmans avslutande.
Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8c)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att stämman beslutar
om att årets resultat överförs till ny räkning.

Förslag till val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorn (punkterna 9-12)

Fullständiga förslag avseende val av styrelse (inklusive
styrelseordförande) och revisor samt beslut om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorn kommer att presenteras senast vid
stämman.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Riktlinjerna överensstämmer till stor del med de riktlinjer som antogs
av årsstämman 2019. Riktlinjerna har dock kompletterats med
ytterligare information i enlighet med nytillkomna krav i
aktiebolagslagen.

Omfattning

Riktlinjerna nedan gäller för ersättning till styrelseledamöter,
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i
bolaget, dvs. de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp.
Riktlinjerna gäller för ersättningar som avtalas efter stämmans
beslut att anta riktlinjerna samt för det fall ändringar görs i
befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar dock
inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, t.ex.
styrelsearvode.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen
verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i
syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda
förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare
och chefer vilket är en förutsättning för att kunna implementera
bolagets affärsstrategi, tillvarata bolagets långsiktiga intressen
och uppnå bolagets hållbarhetsmål.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna utgå som fast lön, rörlig ersättning, pension och
andra förmåner såsom t.ex. bilförmån.

Den fasta lönen ska baseras på befattningens ansvarsnivå i förhållande
till ekonomi, beslut, strategi, global eller lokal organisation.
Lönenivån ska jämföras med extern marknadsmedian för likvärdiga
befattningar för att säkerställa att lönen är marknadsmässig.

Den rörliga ersättningen kan bestå i ett långsiktigt och kortsiktigt
incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen ska aldrig var för sig
överstiga 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel
betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att
pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Ledande
befattningshavare anställda i Sverige ska ha pensionsförmåner
motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, (ITP 2) om de är födda
1978 eller tidigare upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar
därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i
enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen (ITP
1). Ledande befattningshavare som är födda 1979 eller senare ska ha
pensionsförmåner i enlighet med den premiebestämda ITP-planen (ITP
1). Pensionspremierna får totalt sett uppgå till högst 35 % av den
pensionsmedförande lönen. Vissa individuella anpassningar kan
förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Andra sedvanliga förmåner får innefatta bland annat
sjukvårdsförsäkring och bilförmån och ska utgå i enlighet med
gällande policy.

Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska kunna ha en rörlig ersättning uppdelat i
ett kortsiktigt incitamentsprogram på ett år och ett långsiktigt
incitamentsprogram över tre år. Båda incitamentsprogrammen ska
baseras på individuella prestationer samt vara kopplade till
förutbestämda och mätbara kriterier som också ska bidra till att
uppfylla bolagets strategi och mål, som t.ex. försäljning,
rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital. Kriterierna ska
fastställas, följas upp och utvärderas årligen av styrelsen.

Syftet med den rörliga ersättningen är att motivera de ledande
befattningshavarna att nå de uppsatta målen och därmed bidra till att
uppfylla bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhetsmål.

Upphörande av anställning

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande
befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Ledande
befattningshavare uppbär ersättning under den tid som anställningen
varar samt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden kan variera
mellan 6-12 månader. Därtill ska ledande befattningshavare ha rätt
till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. Fast lön
under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön
och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att
uppgifter om anställdas medianlön, löneutveckling och andra
anställningsvillkor utvärderats i relation till dessa riktlinjer.
Haldex utvärderar årligen löner och ersättningar för tjänstemän i
företaget bland annat utifrån befattningens ansvar, bredd och
personalansvar m.m.

Konsultarvode

Bolagets stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna
arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej
utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska
utgå ett marknadsmässigt arvode.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat ansvarar
för att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare som styrelsen ska lägga fram för
beslut av årsstämman minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla
tills nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet
ansvarar också för att genomföra riktlinjerna i bolaget (inklusive
att besluta om eventuella avsteg från riktlinjerna), följa och
granska tillämpningen av riktlinjerna i bolaget samt för att
utvärdera och föreslå nya ersättningsformer till ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner. I den mån aktiebaserad
ersättning föreslås ska förslaget även läggas fram för beslut av
stämman.

För att undvika intressekonflikter ska inte verkställande direktören
eller andra personer i bolagsledningen närvara vid styrelsens beslut
i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frångå ovanstående riktlinjer, helt eller delvis, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är
nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och
hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av § 1, § 9
och § 12 i bolagsordningen enligt nedan (ny text i fet stil). Syftet
med ändringarna i § 1 och § 12 är att anpassa bolagsordningen efter
rådande terminologi. I § 9 föreslås information om avstämningsdag tas
bort ur bolagsordningen. Syftet med ändringen är att anpassa
bolagsordningen till föreslagna ändringar i aktiebolagslagen som
förväntas träda ikraft i september 2020.

§ 1 Bolagets firma företagsnamn är Haldex Aktiebolag. Bolaget är
publikt (publ).

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.