Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-19

Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2021 - 28 februari 2022

Rörelseresultatet för perioden uppgår till - 2 895 KSEK (- 3 206).  

Resultat efter finansiella poster - 3 074 KSEK (- 3 206).

Bolagets soliditet uppgår till 84,0 % (69,5).

Resultat per aktie -0,09 SEK (-0,14)*

  * Se Periodens resultat nedan

___________________________________________________________________________

Bolagets strategiska inriktning

Igrene arbetar med att ta hand om den naturgas som finns i Siljansringen som ett resultat av ett meteroritnedslag för 377 miljoner år sedan.

Bolaget planerar i ett första steg att naturgasförekomsterna skall vidareförädlas till flytande metangas, LNG, och försörja regionala industrikunder. Detta kommer att stödja det globala arbetet med att reducera utsläpp av växthusgaser och omedelbart bidra till Sveriges möjlighet att uppnå sina miljömål inom transportsektorn och industrin.

Ett långsiktigt alternativ till LNG är att omvandla naturgasen till vätgas med ny teknik som gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Metangas från inhemsk produktion har potential att vara en betydande klimatneutral källa till vätgas, som behövs för landets energiomställning.

Tekniken handlar om att med relativ liten energiinsats omvandla metangas till vätgas direkt nere i borrhålen och samtidigt låta koldioxiden stanna kvar i marken.

Väsentliga händelser under kvartalet

Finansiering

En nyemission med företräde för befintliga aktieägare har genomförts med sista teckningsdag den 10 december 2021. Målsättningen var att dra in 10.1 Mkr men emissionen övertecknades och stannade på 11.8 Mkr (116%), allt räknat före emissionskostnader. Härav tecknades 76% av emissionen med stöd av företrädesrätt och 40% utan företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen ökar bolagets aktiekapital med 1 125 913,20 SEK, från 2 252 422 SEK till 3 378 335.20 SEK och antalet aktier ökar med 11 259 132 aktier, från 22 524 220 aktier till 33 783 352 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår till ca 33 %.

Samtidigt har det genomförts en riktad kvittningsemission till ANSE AB avseende Igrenes rättigheter att använda patenterad teknik för omvandling av metangas till vätgas redan nere i borrhålen och därmed låta koldioxiden stanna kvar i marken.

Genom denna kvittningsemission ökar antalet aktier med ytterligare 1 000 000 stycken till totalt 34 783 352 aktier. Aktiekapitalet uppgår härefter till 3 478 335.20 SEK.   

EU-kommissionen lägger förslag att klassa naturgas som grön energi

Den 31 december skickade EU-kommissionen ut förslag till ny taxonomi gällande att både naturgas och kärnkraft ska kunna ses som hållbara energislag under omställningen från fossilt till grönt. 

Sveriges regering har meddelat att den håller med EU-kommissionen om att kärnkraften och naturgasen kan bidra till att unionen når sina klimatmål. 

Förslaget har ännu inte behandlats i EU-parlamentet.

Regeringen vill stoppa utvinning av kol, olja och naturgas i Sverige

Regeringen har i januari lagt ett förslag till riksdagen om ändringar i Miljöbalken och Minerallagen som innebär förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas i Sverige.

I ett pressmeddelande har Igrene noterat

att regeringsförslaget rimmar mycket dåligt med EU-kommissionens förslag till EU-

      parlamentet, nämligen att naturgas skall klassas som grön energi till dess bättre  

      alternativ finns att tillgå

att Sverige borde först fasa ut kol och olja med den ur miljösynpunkt renare naturgasen

att det verkar orimligt att Sverige skall förbjuda utvinning av naturgas innan vi gjort oss av  

      med importerad kol, olja och naturgas

att leverera gas från Siljansringen till svenska företag innebär att Sveriges miljömål inom

      transportsektorn blir lättare att nå

att i det geopolitiska läge som nu råder är föreslagna lagändringar inte förståeliga

Regeringens förslag har remitterats till Näringsutskottet och skall där behandlas under maj månad.   

AB Igrenes årsstämma

Årsstämman i januari 2021 utsåg som styrelsens ordinarie ledamöter

Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval

Lars Svensson, Göteborg, nyval

Mats Budh, Mora, omval, samt

Andreas Gidlund, Mora, omval som suppleant

Som revisionsbolag valdes Qrev AB med Frida Sandin, Falun, som huvudansvarig revisor.

Till valberedning omvaldes Jack Gottling och Tomas Wikner med den förstnämnde som ordförande.

Utöver sedvanliga frågor vid Årsstämman beslutade stämman att ändra §§ 4 och 5 i Bolagsordningen som skall få följande lydelse:

§ 4                          

Aktiekapital         Aktiekapitalet skall vara lägst 2 252 422 kronor och högst

                             9 009 688 kronor.

§ 5                  

Antal aktier          Antalet aktier skall vara lägst 22 524 220 stycken och högst 90 096 880.\ \

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt utveckling.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Bergsstaten avvisar Igrenes begäran om tillrättaläggande

Bergsstaten meddelade den 6 december 2021 att dess tidigare beslut av den 26 mars 2021 om förlängning av tre av Igrenes undersökningstillstånd inom Siljansringen plötsligt inte gäller. Genom Bergsstatens beslut och tidpunkten för beslutet har Igrene förnekats sin lagliga rätt att ansöka om och få prövat sina skäl för förlängning av undersökningstillstånden. Därför har Igrene begärt omprövning av Bergsstatens beslut.

Igrenes tidigare begäran om omprövning har av Bergsstaten betraktats som ett överklagande och ärendet har därför överlämnats till Förvaltningsrätten för avgörande. Förvaltningsrätten konstaterar att Igrene till Bergsstaten ingett en skrivelse med begäran om omprövning och att skrivelsen endast ställts till Bergsstaten.

Förvaltningsrätten anser sig sakna behörighet att pröva ärendet som ett överklagande och återförvisar därför ärendet till Bergsstaten för fortsatt handläggning.

Sedan Bergsstaten tvingats till omprövning av sin tidigare handläggning och beslut meddelar myndigheten 31 mars 2022 att den avvisar Igrenes begäran om ändring och skriver "finner därför bergmästaren att den aktuella informationsskrivelsen inte kan bedömas utgöra ett beslut i förvaltningsrättslig mening. Med anledning av detta saknas det anledning för bergmästaren att gå vidare och ta ställning till huruvida beslutet till sin karaktär är sådant att det bör kunna angripas".

Igrene konstaterar att Bergsstaten i sin myndighetsutövning saknar vilja till rättelse av egna misstag.

Bergsstatens avvisningsbeslut överklagas av Igrene till Förvaltningsrätten.

Det är viktigt att notera att Bergsstatens beslut ovan inte berör det så kallade Morafältet där Igrene ansökt om tillstånd att gå i produktion av naturgas.

Periodens resultat

Bolaget redovisar 8 KSEK i intäkter. Kostnaderna uppgår till 2 544 KSEK varav en väsentlig del avser kostnader för nyemission samt konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över resultat-räkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enlig plan under 5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 359 KSEK (651).

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,09  (-0,14) SEK per aktie där årets resultat räknats utifrån 34 783 352 aktier medan fjolårets resultat räknats på 22 524 220 aktier.

Likviditet och finansiering

Den 28 februari 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 2 086 KSEK (3 684). Bolaget hade vid rapportdatumet 543 KSEK  (8 225) i kortfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 28 februari 2022 uppgick Bolagets eget kapital till 22 861 KSEK varav 3 478 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna reserver och resterande 18 265 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick 84,0 %.

Anställda

Bolaget har f.n en (1) person anställd.  Därutöver finns en inhyrd tillförordnad vd och tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är fördelat på 22 524 220 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

18 juli 2022                                              Kvartalsrapport Q3

24 oktober 2022                                      Bokslutskommuniké 2022

Vid ytterligare frågor, kontakta vd Mats Budh, mats.budh@igrene.se,070-650 62 26

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket sedan 2014 och har cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater och Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Bolaget undersöker också förutsättningarna för att konvertera metangas till vätgas.

Se www.igrene.se

AB Igrene (publ)

2021-09-01-    2020      
-09-01- 2020-09
-01-
Resultaträkning      2022-02-28    2021     
(KSEK) -02-28 2021-08
-31
6 mån 6 mån 12 mån

Rörelseintäkter    8 32 1 453
Summa intäkter    8 32 1 453

Rörelsens kostnader
Externa kostnader         -2 040         -3 624
-1 339
Personalkostnader - 504        -2 304
-1 248
Avskrivningar/nedskri - 359          -1 269
vningar - 651

Summa rörelsens        - 2 903       - - 7 197
kostnader 3 238

Rörelseresultat        - 2 895       -  -5 744
3 206

Finansiella poster
Räntekostnader           - 179             
   0 0

Resultat efter       - -5 744
finansiella poster  3 206
                   
      - 3 074

Årets resultat        - 3 074       ...

Författare Cision