Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Handelsbanken: Handelsbankens årsstämma 2020

Styrelse
Vid årsstämma den 25 mars 2020 omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hans
Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Lise Kaae, Fredrik Lundberg och
Carina Åkerström till ledamöter i Handelsbankens styrelse. Som nya
ledamöter valdes Ulf Riese och Arja Taaveniku. Pär Boman omvaldes
till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Fredrik Lundberg
till vice ordförande.

Arvoden
Årsstämman beslutade om styrelsens arvoden i enlighet med
valberedningens förslag om enligt följande: Arvode utgår till
ordförande, v. ordförande och envar av de övriga ledamöterna med 3400
tkr, 970 tkr respektive 690 tkr. För utskottsarbete utgår arvoden per
ledamot: kreditkommittén 400 tkr, ersättningsutskottet 140 tkr,
riskutskottet 400 tkr till ledamot och 450 tkr till ordförande,
revisionsutskottet 400 tkr till ledamot och 500 tkr till ordföranden.
Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken erhåller inget
arvode.

Revisorer
Årsstämman valde Ernst & Young AB och PricewaterhouseCoopers AB till
revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2021.
De två revisionsbolagen har till huvudansvariga revisorer utsett
auktoriserade revisorn Jesper Nilsson för Ernst & Young AB och
auktoriserade revisorn Johan Rippe för PricewaterhouseCoopers AB.

Utdelning
Sedan styrelsen, med ändring av tidigare förslag, den 24 mars beslutat
att föreslå att utdelning inte fattas på årsstämman utan efter
sommaren biföll årsstämman förslaget. Styrelsen avser att i god tid
kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas senast i november
2020 för att ta ställning i frågan om utdelning.

Förvärv och avyttring av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att fram till årsstämman 2021 besluta om förvärv och
avyttring av A- och/eller B-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske
av högst 120 miljoner aktier. Antalet kan justeras på grund av vissa
bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken
för bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger
förvärva egna A- och/eller B-aktier till bankens handelslager.
Innehavet av sådana aktier får inte vid någon tid överstiga två
procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla
primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
årsstämman 2021 besluta om emission av konvertibler i enlighet med
styrelsens förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid
konvertering inte får överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan
justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i
Handelsbanken.

Protokoll
Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens
hemsida under www.handelsbanken.com/bolagsstamma inom två veckor.

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms emittentregelverk.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 klockan
16.45 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
www.handelsbanken.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbankens-arsstamma-2020...
https://mb.cision.com/Main/3555/3068665/1217852.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.