Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Handicare Group AB: Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Vid Handicares årsstämma, som hölls idag den 6 maj 2020 i Stockholm,
fattades huvudsakligen följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om
dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslöt att
överföra till årsstämmans förfogande stående medel om sammanlagt
276,3 miljoner euro i ny räkning. Årsstämman beviljade vidare
styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 180
000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450
000 kronor, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå
med 100 000 kronor, att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska
utgå med 50 000 kronor, att arvode för ersättningsutskottets
ordförande ska utgå med 50 000 kronor samt att arvode till ledamot i
ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet
ledamöter ska vara sju (7) och om omval av ledamöterna Lars Marcher,
Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek, Christina
Lindstedt och Claes Magnus Åkesson. Beslöts vidare i enlighet med
valberedningens förslag att välja Lars Marcher som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende
val av revisor, innebärande omval av Ernst & Young AB, med
auktoriserade revisorn Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig
revisor, intill slutet av årsstämman 2021.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad
nyemission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen.
Syftet med incitamentsprogrammet är att attrahera, motivera och
kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen genom att ge dem möjlighet
att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den
värdetillväxt de medverkar till att skapa. Programmet innebär att
högst 1 198 370 teckningsoptioner emitteras till Handicare Group AB
(publ) för att senare överlåtas till deltagarna i programmet.
Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid
överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som
anges i styrelsens förslag.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum
under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 17 juni
2023. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 126,0 procent av
det volymvägda genomsnittet av Handicares stängningskurs 10
handelsdagar efter årsstämman den 6 maj 2020, dock lägst aktiens
kvotvärde. En deltagare ska inom ramen för incitamentsprogrammet
kunna erhålla en subvention från koncernen uppgående till 50 procent
av det belopp som deltagaren ska erlägga för teckningsoptionerna. Den
maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,0 procent.

Ytterligare information om vid årsstämman fattade beslut kommer att
framgå av protokollet och finns på bolagets webbplats,
www.handicaregroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Lindén, CFO & IR

Telefon: +46 708 775 832

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 14.45 CET.

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt
produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av
marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och
tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien
och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick
intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 7,6
%. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/16020/3105486/1242998.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.