Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Handicare Group AB: Kvartalsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

Trots Covid-19 visade Accessibility och Vehicle Accessibility på
marginell organisk försäljningstillväxt medan utvecklingen var
fortsatt svag i Patient Handling Nordamerika. Förbättringsprogram
lanserat

Första kvartalet 2020

· Intäkterna uppgick till 61,0 MEUR (67,2)
· Den organiska tillväxten var -2,0%
· Bruttomarginalen uppgick till 42,9% (41,7)
· Justerad EBITA uppgick till 3,8 MEUR (5,2) och motsvarande
marginal var 6,2% (7,7)

· EBIT uppgick till -24,4 MEUR (3,6), vilket inkluderar en
nedskrivning av goodwill om 25 MEUR relaterad till Patient Handling
Nordamerika

· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till
-21,0 MEUR (3,5)

· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter
utspädning uppgick till -0,36 EUR (0,06)

· Starkt justerat operativt kassaflöde om 6,4 MEUR (1,6) och
leverage förbättrades till 2,4x

· EBITA inkluderar övriga specificerade poster om -1,5 MEUR vilket
främst är hänförligt kostnader i samband med den strategiska
översynen och omstrukturerings-kostnader

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Mot bakgrund av den strategiska översynen med ökad fokusering på
Accessibility, tecknades avtal om att avyttra Patient Handling Europa
i april till ett pris (enterprise value) på cirka 30 MEUR. Affärens
avslut beräknas ske i maj

· Staffan Ternström lämnade sin roll som VD och koncernchef. Johan
Ek har utnämnts till tf VD och koncernchef

Covid-19: effekter och finansiell påverkan

· På koncernnivå märktes en omsättningsnedgång från mitten av mars,
främst för Accessibility men även för Patient Handling Nordamerika,
vilket också hade en negativ påverkan på resultatet.

· Under andra kvartalet räknar vi med lägre omsättning och lägre
lönsamhet jämfört med motsvarande period föregående år

· Handicare har en stark finansiell position och likviditet men
givet osäkerheten kring de kommande ekonomiska effekterna har
styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag
till årsstämman 2020 om en utdelning om 0,07 EUR per aktie

Koncernchefens kommentar

Kära aktieägare,

Den globala Covid-19-pandemin påverkar oss alla och Handicares främsta
prioritet under kvartalet var att säkerställa våra anställdas och
kunders välmående. Vår andra prioritet var att anpassa verksamheten
till de förändrade ekonomiska förutsättningarna samt att vidta
åtgärder för att skydda vår finansiella ställning och likviditet.
Situationen i och med Covid-19 leder till ett behov av ytterligare
förbättringar och ökade anpassningsåtgärder.

Pandemin har påverkat Handicare under kvartalet. På koncernnivå
noterades en tillbakagång i efterfrågan från och med mitten av mars,
främst hänförlig till Accessibility Europa och Patient Handling
Nordamerika. Koncernens nettoförsäljning minskade organiskt med 2,0%
och uppgick till 61,0 MEUR (67,2). Lägre försäljning resulterade i
negativ påverkan på rörelseresultatet och EBITA vilket uppgick till
3,8 MEUR (5,2), en minskning med 28%.

Lansering av "The Lift Up Program"

Även om vi historiskt sett har noterat relativt god tillväxt inom
verksamheten för trapphissar har Handicare som helhet inte presterat
i linje med sin potential. Särskilt verksamheten inom Patient
Handling Nordamerika har inte levt upp till förväntningarna vad
gäller varken tillväxt eller lönsamhet. Med detta i åtanke kommer den
nyligen genomförda strategiska översynen och de påföljande
avyttringarna ha positiva effekter på Handicare då det skapar ett mer
fokuserat Accessibility-bolag.

Accessibility utgör över 90% av koncernens EBITA. Inom Accessibility
har vi en stark marknadsposition i europeiska nyckelmarknader samt en
lovande tillväxtplattform på den stora amerikanska marknaden. Även
den historiska tillväxten inom Accessibility är stabil med en
organisk omsättningstillväxt på i genomsnitt 6% över de senaste åtta
åren. Med detta som utgångspunkt har vi en styrkeposition för att
genomföra nästa fas av förbättringar. Detta genom vad vi kallar "The
Lift Up Program".

The Lift Up Program strävar efter att etablera en mer fokuserad och
snabbfotad organisation. Ambitionen är att optimera koncerngemensamma
processer och undvika överlappning samt att förenkla strukturer och
anpassa koncernens kostnadsbas. Parallellt kommer vi att vidta
nödvändiga åtgärder för att skapa lönsam tillväxt för verksamheten
Patient Handling Nordamerika.

Målsättningen med The Lift Up Program är att göra Handicare till ett
starkare, mer fokuserat bolag. Vi vill fortsätta att växa snabbare än
marknaden för Accessibility och med bättre lönsamhet. Vi är givetvis
medvetna om den negativa påverkan Covid-19 har på många bolag. Vi
tror dock att vi med rätt fokus, aktiviteter och flexibilitet kan
omvända den kortsiktiga krisen till nya möjligheter.

Vi kommer att uppdatera kring utvecklingen av The Lift Up Program
löpande då vi börjar se förväntade resultat. Den första uppdateringen
kommer att äga rum den 12 juni 2020.

Johan Ek
Koncernchef och VD

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Johan Ek, koncernchef och VD,
och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 23 april 2020. För att
medverka använd följande länk för registrering i förväg:
http://emea.directeventreg.com/registration/6893968

En presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.handicaregroup.com/investors

Datum för finansiella rapporter och årsstämma:
Årsstämma 6 maj 2020
Delårsrapport april - juni 2020 17 juli 2020
Delårsrapport juli - september 2020 5 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 17 februari 2021

För mer information kontakta:
Johan Ek, CEO, tel + 46 705 15 94 77
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
april 2020 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så
baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar.
Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för
att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på
bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och
variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt
produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 40 länder och koncernen är en av
marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och
tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien
och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till mars 2020 uppgick
intäkterna till 265 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till
7,6%. Antalet medarbetare uppgick till 1 034 och aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm. För mer information, www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/kvartalsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/16020/3094896/1234371.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.