Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-18

HANZA Group: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB(PUBL)

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 februari 2018
kl. 17.00 på restaurang 3 Kronor, Brovägen 2, Stocksund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 februari 2018, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 9 februari 2018, under adress Brovägen 5, 182 76, Stocksund med angivande av "extra bolagstämma", eller via e-post till lars.akerblom@hanza.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två),
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna
i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 7 februari
2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på
begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.hanza.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 22 324 008 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 22
324 008.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

7. Stämmans avslutande
Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 669 720 kronor genom
nyemission av högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9)
kronor per aktie.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som
på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare.
En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio
(10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier.

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga
som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den
mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan
företrädesrätt enligt punkterna 2-3 ovan, ska tilldelningen ske till
garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara
torsdagen den 22 februari 2018.

6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 27 februari 2018 till
och med den 13 mars 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden
för teckning.

7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske
under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall
ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats
utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2)
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om
tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för
teckning och betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant
ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den
tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och
tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan
teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. Med anledning av att syftet med den förevarande emissionen är att
Bolaget ska tillföras likvida medel för finansiering av ett förvärv
ska kvittning av fordran mot bolaget som betalning för aktie inte
tillåtas av styrelsen i annat fall än då bolaget har en avtalad
skyldighet att tillåta sådan kvittning i samband med
företrädesemission.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76, Stocksund senast två
veckor före stämman, dvs. senast den 30 januari 2018. Handlingarna
skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid stämman.

Stocksund i januari 2018

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 januari 2018, kl 08.00. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. Hanza grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/6093/2433318/778896.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.