Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Hanza Holding AB: HANZA: Kommuniké från årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit
årsstämma varvid huvudsakligen följande beslut fattades:

· Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat-
och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade vidare
att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens ändrade
förslag innebärande att 353 583 360 kronor överförs i ny räkning och
att ingen utdelning sker. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.

· Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Håkan Halén,
Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson, enligt
valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes
Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.

· Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till
styrelsens ordförande, samt 175 000 SEK per år till övriga
styrelseledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000
SEK. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 50 000
SEK till ordförande och 25 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För
arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 25 000 SEK
för ordförande och 12 500 SEK för övriga utskottsledamöter.

· Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till
bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för
avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

· Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning
inför årsstämman 2021 samt riktlinjer för valberedningens arbete
enligt framlagt förslag.

· Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt framlagt förslag.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa
ett långsiktigt incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2020/2023) för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget genom dels
emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget
HANZA AB, dels godkännande av att teckningsoptionerna överlåts till
ledande befattningshavare mot marknadsmässigt vederlag. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget
till en teckningskurs om 20 kronor från och med den 1 juni 2023 till
och med den 30 september 2023.

· Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med maximalt 330 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,7 %
av nuvarande aktiekapital.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens
förslag. Ändringen innebär att lydelsen i §9 (Anmälan till
bolagsstämma) anpassas till kommande lagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66,
e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som
moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i
regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad
lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.

HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor.
Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland,
Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.

Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB,
Epiroc, GE, Getinge,

Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.
För mer information: www.hanza.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-holding-ab/r/hanza--kommunike-fran-arss...
https://mb.cision.com/Main/6093/3097951/1236891.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.