Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Hanza Holding AB: HANZAs delårsrapport januari - mars 2020: Organisationsutveckling och ett utmanande slut på perioden

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på NASDAQ
Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2020.
Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 påverkat verksamheten
negativt under perioden och bedömer dessutom att ekonomin och
efterfrågan kommer att fortsätta att försvagas under 2020. Därför har
HANZA i april inlett ett åtgärdsprogram som bland annat omfattar
varsel i Sverige och i Estland om totalt ca. 90 personer. Samtidigt
ser HANZA hur pandemin skapar ett ökat behov av ändrade
leverantörsled som ligger i linje med HANZAs erbjudande av komplett
och kundnära regional tillverkning.

FÖRSTA KVARTALET (1 januari - 31 mars 2020)

· Nettoomsättningen uppgick till 599,1 MSEK (497,7).
· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 20,4 MSEK (19,5). EBIT
uppgick till 16,8 MSEK (17,3)

· Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (9,1), vilket motsvarar
0,19 SEK per aktie (0,30).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,6 MSEK
(36,6).

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

"Under kvartalet har covid-19 påverkat HANZA negativt i omgångar.
Först genom en stängning av vår fabrik i Kina och viss komponentbrist
i Europa. Därefter genom den omfattande smittspridningen i resten av
världen, vilket medförde en snabb inbromsning av ekonomin och en
minskad efterfrågan inom vissa kundsegment."

"Vi bedömer att ytterligare volymminskningar kommer att ske under
kvartal två. Därför sjösatte vi i april ett åtgärdsprogram med syftet
att minska våra fasta kostnader, utan att behöva begränsa vårt unika
erbjudande med komplett tillverkning. Bland annat renodlar vi HANZAs
produktionsanläggningar till att omfatta specifika teknologier inom
respektive tillverkningskluster, vilket tyvärr medfört varsel i
Sverige och Estland om ca. 90 personer."

"En effekt av pandemin är att svagheter och risker i globala
leverantörskedjor har blivit tydliga och därmed ökar behovet av att
effektivisera tillverkningsindustrin. Det vill säga, ett ökat behov
som är i linje med HANZAs erbjudande med komplett och kundnära
regional tillverkning. Långsiktigt skapar därför pandemin nya
möjligheter för HANZA."

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-709 50 80 70, e-post:
erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-post:
lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 27 april, 2020, kl 08.45. Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som
moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker grupperade i
regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad
lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.

HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor.
Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland,
Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.

Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB,
Epiroc, GE, Getinge,

Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.
För mer information: www.hanza.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-holding-ab/r/hanzas-delarsrapport-janua...
https://mb.cision.com/Main/6093/3097297/1236424.pdf
https://mb.cision.com/Public/6093/3097297/9e22d21faebeacb8.pdf

Författare Cision News