Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-30

Havila Shipping ASA: Regnskap for andre kvartal 2022

Sammendrag

Markedet for selskapets fartøy har i andre kvartal vært bedre i alle segmenter enn tilsvarende periode i 2021. Inntekter og resultat påvirkes i betydelig grad av salg av fartøy.

Avtale med långivere inngått i 2020 avklarer selskapets forpliktelser overfor långiverne for perioden ut 2024.  Fem fartøy som har ligget i opplag, hvorav 3 AHTS og 2 PSV, er avtalt solgt.  Av disse er 3 fartøy solgt i andre kvartal og de to siste fartøyene forventes solgt i tredje kvartal.
  
Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 189,7 million i 2. kvartal 2022, mot NOK 53,7 million i 2. kvartal 2021.

Totale inntekter var NOK 287,3 million i 2. kvartal 2022, mot NOK 145,2 million i 2. kvartal 2021.

Rederiet hadde pr. 30.06.22 19 fartøy som opereres fra Fosnavåg hvorav seks for eksterne eiere.

Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2022 var på 93 % eksklusive fartøy i opplag.

Resultat for 2. kvartal 2022 

 • Totale inntekter var NOK 287,3 million, hvorav NOK 96,5 million er gevinst ved salg anleggsmidler (NOK 145,2 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 97,6 million hvorav NOK - 2,8 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 0,6 million på mannskapskostnader, NOK 1,1 million på driftskostnader skip og NOK 1,1 millon på andre driftskostnader. (NOK 91,5 million hvorav NOK - 7,7 million var endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjorde NOK 100,4 million (NOK 99,2 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 189,7 million (NOK 53,7 million).
 • Avskrivninger var NOK 50,4 million (NOK 52,2 million).
 • Netto finansposter var NOK - 102,5 million (NOK - 1,1 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 88,8 million (urealisert agio tap NOK 2,6 million), og verdijustering lån var NOK - 11,2 million (NOK 3,0 million).
 • Resultat før skatt var NOK 33,6 million (NOK 1,2 million).

  Resultat for 1. halvår 2022 

 • Totale inntekter var NOK 435,2 million (NOK 245,7 million).
 • Totale driftskostnader var på NOK 193,3 million hvorav NOK - 19,7 million er refusjon av kostnader fra bankene for opplagsfartøyene. Denne refusjonen fordeler seg med NOK 6,9 million på mannskapskostnader, NOK 8,5 million på driftskostnader skip og NOK 4,3 millon på andre driftskostnader. (NOK 175,8 million hvorav NOK - 24,5 million er endring i tap på fordring). Ordinære driftskostnader utgjør NOK 213,1 million (NOK 200,2 million).
 • Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 241,9 million (NOK 70,0 million).
 • Avskrivninger var NOK 103,2 million (NOK 102,8 million).
 • Netto finansposter var NOK - 118,3 million (NOK -78,7 million), hvorav urealisert agio tap var NOK 83,6 million (urealisert agio tap NOK 2,0 million) og verdijustering lån NOK - 29,8 million (NOK - 72,9 million).
 • Resultat før skatt ble NOK 17,4 million (NOK - 111,6 million).

Balanse og likviditet pr. 30.06.22 
Sum omløpsmidler var NOK 395,3 million pr. 30.06.22, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 106,6 million (herav NOK 3,4 million bundne skattetrekksmidler). Pr. 30.06.21 var sum omløpsmidler NOK 241,8 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 86,1 million (hvorav NOK 3,3 million bundne skattetrekksmidler).

Netto kontantstrøm fra drift var pr. 30.06.22 NOK 39,4 million (NOK 57,5 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK 6,9 million (NOK - 28,7 million). Betaling av avdrag lån og leieforpliktelser utgjorde nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK - 39,7 million (NOK - 48,7 million).

Bokført verdi på flåten er NOK 1 386 million pr. 30.06.22. Selskapet gjennomførte i 2021 nye nedskrivningsvurderinger 31.12.19 og 30.06.20 etter pålegg fra Finanstilsynet. Virkningene av endringene framgår av note 7.

Balanseført verdi av langsiktig lånegjeld var pr. 30.06.22 NOK 1 474 million, av dette var rentebærende gjeld NOK 1 386 million og ikke rentebærende gjeld NOK 87 million. Nominell verdi av rentebærende gjeld var pr. 30.06.22 NOK 2 114 million, og nominell verdi av ikke rentebærende gjeld var NOK 1 639 million. Av nominell rente-bærende gjeld er 19,4 % USD lån, mens resterende lån er i NOK. Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra kjente avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte
Havila Shipping ASA driver 18 fartøy,

11 PSV 
- Fire eiet eksternt
- En eiet 50% og ikke konsolidert
3  AHTS
3  Subsea (en utleid på bareboat kontrakt)
1  RRV (innleid)

Ansatte 
Havila Shipping ASA hadde pr. 30.06.22 400 ansatte på selskapets fartøy og 15 ansatte i administrasjonen.

Kontakter:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg


Författare GlobeNewswire