Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Havsfrun Investment AB: Kallelse till årsstämma den 17 juni 2020

Aktieägarna i Havsfrun Investment AB kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 17 juni 2020 kl. 13.30 hos Näringslivets hus,
Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
torsdagen den 11 juni 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020, helst före kl. 13.00.
Anmälan görs per post till Havsfrun Investment AB, Strandvägen 1, 114
51 Stockholm, med e-post till info@havsfrun.se, per telefon 08-506
777 00 eller per telefax 08-506 777 99. Vänligen lämna uppgift om
namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt
eventuella biträden vid anmälan. För anmälan av antal biträden gäller
samma tid och adresser etcetera.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud måste fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara tillgängliga
vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, skickas in till bolaget senast den 11 juni 2020. Fullmakt
får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten (dock högst 5 år). Bolaget tillhandahåller fullmakts- och
anmälningsformulär på bolagets hemsida (www.havsfrun.se) samt skickar
dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad torsdagen
den 11 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av
coronaviruset (covid-19), har bolaget vidtagit vissa
försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 17 juni 2020. Åtgärderna
vidtas för att minska risken för smittspridning.

· Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att
förhandsrösta, se nedan, samt att delta genom ombud. Aktieägare som
uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär,
halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med
personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller
tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja denna möjlighet.
Förhandsröstnings- och fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets
hemsida (www.havsfrun.se)

· Antalet närvarade från styrelse och personal kommer att minimeras
· Externa gäster bjuds inte in
· Endast ett kortare anförande av VD kommer att ges på stämman
· Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämma.
Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess
effekter är alltjämt svår att med säkerhet bedöma och Havsfrun
Investment AB (publ) följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare
försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas, kommer
information härom att publiceras på bolagets hemsida
(www.havsfrun.se).

Förhandsröstning
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Havsfrun Investment AB uppmanar aktieägare att
använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som
deltar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska
risken för smittspridning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska
vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och använda ett särskilt
formulär, som ska inges till bolaget. Formuläret finns att hämta på
www.havsfrun.se. Det ifyllda formuläret ska vara bolaget tillhanda
senast torsdagen den 11 juni 2020 och skickas till den adress som
anges under "Rätt att delta samt anmälan" ovan. Ifyllt formulär kan
även inges elektroniskt och ska då skickas till info@havsfrun.se. För
juridiska personer ska registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker,
är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden
justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
a. årsredovisningen och revisionsberättelsen
b. koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
c. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts

d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c. avstämningsdag för utdelning, för det fall stämman beslutar om
vinstutdelning

d. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor
12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
14. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen att genomföra en
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av inlösenbara
aktier av serie C

15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman föreslås advokaten Klaes Edhall.
Punkt 8 b och c: Utdelning samt avstämningsdag för utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas med
1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22
juni 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag,
beräknas utdelningen betalas ut från och med den 25 juni 2020.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och en
suppleant.

Punkt 10: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Till styrelsen föreslås följande arvoden för 2020: Till ordföranden
föreslås inget arvode utgå. Till envar av övriga ordinarie ledamöter
föreslås arvodet uppgå till 105 000 kronor. Till suppleanten föreslås
dels ett fast arvode om 20 000 kronor, dels ett rörligt arvode om 10
000 kronor per möte. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisor

För tiden fram till utgången av årsstämman 2021, föreslås dels omval
av Claes Werkell, Håkan Gartell, Minna Smedsten och Christian Luthman
till styrelseledamöter, dels nyval av John CF Tengberg till
styrelsesuppleant.

John CF Tengberg är född 1987. Han har kandidatexamen inom
nationalekonomi samt företagsekonomi från Lunds Universitet, och en
dubbelexamen i Master of Management från MIT i Cambridge, USA och HEC
i Paris, Frankrike. John är sedan årsskiftet 2018/19 VD för Påmind
AB, ett startup inom fintech som hjälper konsumenter förvalta och
förbättra deras vardagsavtal såsom el, mobil och försäkring. Han har
dessförinnan under fem år arbetat som managementkonsult på Boston
Consulting Group i Stockholm, med särskild inriktning på
digitalisering och innovation. John CF Tengberg är oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i
förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieinnehav: 400
B-aktier.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes Werkell.

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor
för tiden fram till utgången av årsstämman 2021.

Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare i Havsfruns företagsledning. Riktlinjerna ska
tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i
redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets strategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera rätt medarbetare.
För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.
Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
en konkurrenskraftig totalersättning.

Formerna av ersättning
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande
komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner.
Den fasta lönen ska motsvara den lön som utgår till motsvarande
ledande befattningshavare i jämförbara bolag. Ingen rörlig lön eller
prestationsrelaterad ersättning ska utgå. För verkställande
direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara
premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå
till högst 12 % av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande
befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 %
av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsåldern ska normalt vara 65
år. Andra förmåner består av en sjukvårdsförsäkring. Denna förmån får
för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
utgå i sedvanligt begränsad omfattning.

Bolagsstämman kan därutöver, och oberoende av dessa riktlinjer,
besluta om exempelvis långsiktiga incitamentsprogram. Några
långsiktiga incitamentsprogram förekommer inte.

Upphörande av anställning
Uppsägningstiden ska i normalfallet vara högst sex månader oavsett om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.