Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

HEBA: Årsstämma 2020 i Heba Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i Heba Fastighets AB (publ) den 5 maj 2020 fattades
bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2019 till 1,20 kr per
aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 7 maj 2020.

Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet
styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleant, och att arvode till
styrelsen ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 180 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter.
Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Karlsson, Christina
Holmbergh, Rolf H Andersson, Lena Hedlund, Tobias Emanuelsson och
Johan Vogel. Lennart Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2021 består av
styrelseordföranden, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif
Mellqvist, samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen i
enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj 2020

HEBA Fastighets AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel. 08-5225 47 50

Hebas affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv
fastighetsutveckling. Heba är sedan år 1994 noterat på Nasdaq OMX
Stockholmsbörsen, Mid Cap listan. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl 17.30.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/arsstamma-2020-i-heba-fastighets-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1260/3104207/1242348.pdf

Författare Cision News