Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-10

HEBA: Heba levererar ett starkt förvaltningsresultat för 2021, med sikte på långsiktig tillväxt

Heba Fastighets AB redovisar ett mycket starkt resultat för 2021. Förvaltningsresultatet för helåret är 22,2 procent bättre än föregående år. Resultat efter skatt ökar till 1 475,2 mkr jämfört med 718,2 mkr föregående år. Nytt mål för klimatneutralitet är att förvaltningen av fastigheterna ska vara klimatneutral 2030.

Förvaltningsresultatet ökar 22,2 procent jämfört med samma period i fjol. Fastighetsvärdet ökar till 14 673,1 mkr jämfört med 12 046,2 mkr samma period 2020.

- Heba gör ett fantastiskt år, både den ekonomiska och finansiella situationen sticker ut. Substansvärdet på 111,46 kr per aktie, en ökning med 21,2 procent, och genomsnittsräntan på 0,9 procent är fina exempel. Vi håller högt tempo och ställer om till framtiden med siktet inställt på fortsatt tillväxt och ett stort engagemang för hållbarhet. Under året har vi börjat en grundlig kartläggning av vår indirekta påverkan på klimatet (scope 3). Ett angeläget och viktigt arbete som berör oss alla. Vi lämnar ingen utanför. Det är det enda långsiktigt hållbara sättet att skapa tillväxt, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Ett kvitto på framgångsrikt hållbarhetsarbete är NKI:n som gav ett serviceindex på 85 och NMI:n som gav ett medarbetarindex på 4,4. Den graddagskorrigerade energianvändningen minskade under året med ytterligare 3 procent.

Under året har Heba expanderat geografiskt genom förvärv av nyproduktion i Enköping och Nynäshamn. Bolaget har tillträtt hyresfastigheter och samhällsfastigheter i Vallentuna, Enköping och Norrtälje Hamn samt färdigställt en projektfastighet i Österåker. Bolaget har under året sålt fyra fastigheter i renoveringsplan vilket ger ytterligare möjlighet till fortsatt tillväxt inom nyproduktion.

Fjärde kvartalet 2021:

 • Hyresintäkterna ökade till 121,2 (102,7) mkr.
 • Fastighetskostnaderna uppgick till 40,2 (34,8) mkr.
 • Förvaltningsresultatet ökade till 58,7 (46,0) mkr, en ökning med 27,5 procent.
 • Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 677,6 (509,3) och för räntederivat 13,3 (8,3) mkr.

Nyckeltal helår 2021:

 • Helårets resultat uppgick till 1 475,2 (718,2) mkr, vilket motsvarar 17,87 (8,70) kr per aktie.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 228,9 (187,3) mkr.
 • Hyresintäkterna uppgick till 449,6 (393,8) mkr.
 • Driftsöverskottet uppgick till 312,9 (273,5) mkr.
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 490,6 (743,8) mkr.  
 • Substansvärde (NAV) uppgick till 111,46 (91,95) kr per aktie vilket motsvarar en ökning med 21,2 procent.
 • Genomsnittsränta 0,93 (1,15) procent.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,60 (1,30) kr per aktie.

Torsdag 10 februari kl 14.00 presenterar Heba resultatet för helåret 2021 i en digital sändning som du når via länken:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2021 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUyNDY4M2QtZmUwMC00NmY2LWFlNDYtYjVjODA0Y2ExYzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

Denna information är sådan information som Heba Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari, kl 12.00 CET.

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-764 63 63, hanna.franzen@hebafast.se

Författare Cision