Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

HEBA: Kallelse till årsstämma i HEBA Fastighets AB

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdag den 7 maj 2014 kl.16.30 på Konferens Spårvagnshallarna,
Spårvagnen,

Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.
Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag
den 30 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00
onsdag den 30 april 2014 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box
17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per
fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att
äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli
införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdag
den 30 april 2014.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig
dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år.
Ställföreträdare för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis
eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt
41 280 000 aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är
B-aktier. A-aktien har 10 röster och

B-aktien 1 röst. Det totala antalet röster är 78 432 000.
Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande.

2.
Val av ordförande för stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordningen.

5.
Val av två justeringsmän.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
VD:s anförande.

8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013.

9.
Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.

10.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och ev suppleanter.

11.
Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.

12.
Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer
föreslagna ledamöter

innehar samt val av styrelseledamöter.
13.
Val av styrelsens ordförande.

14.
Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.

15.
Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.

16.
Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Sören Härnblad
väljs till ordförande vid stämman.

Utdelning och avstämningsdag (p. 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med
1,20 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms
till den 12 maj 2014.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas
utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2014.

Arvoden (p.11)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier
i bolaget stödjer valberedningens förslag om ett sammanlagt arvode
till styrelsen om

1.300.000 kronor, att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden och
med 150. 000 kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter samt med

100.000 kronor till ev. suppleant som inte är anställda samt att
arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd räkning.

Antal styrelseledamöter och val av styrelse och styrelseordförande
(p.10, 12 och 13)

Aktieägare företrädande mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier
i bolaget stödjer valberedningens förslag att styrelsen skall bestå
av sju

ordinarie ledamöter med en suppleant och att till ledamöter omväljs
Sören Härnblad, Johan Elfstadius, Christina Holmbergh, Leif
Mellqvist,

Lars Åberg, Rolf H Andersson och Lena Hedlund samt att nyval sker av
Johan Vogel som suppleant.

Vidare föreslås att till styrelseordförande väljs Sören Härnblad.
Valberedning (p. 14)

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av Anders Ericsson,
ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist och Sören Härnblad,
styrelsens ordförande.

Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2014
att valberedningen

skall bestå av fem personer och att ledamöterna i nuvarande
valberedning omväljs samt att nyval sker av Leif Edlund. Vid förfall
för utsedd ledamot

äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot.
Valberedningen utser inom sig ordförande.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p. 15)

Styrelsen föreslår i jämförelse med föregående år huvudsakligen
oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare i bolaget.

Ersättningarna skall vara marknadsmässiga och huvudsakligen bestå av
fast lön. Rörlig ersättning relaterad till mätbara mål kan utgå i

begränsad omfattning och utbetalas som kontant lön. Styrelsen äger
frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt
övriga handlingar

inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls
tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31,

104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida,
www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman

och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger
sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32
Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2014 Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014, kl 13:20

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heba/r/kallelse-till-arsstamma-i-heba-fastighe...
http://mb.cision.com/Main/1260/9562598/228393.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.