Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-08

Hedera Group AB: Förtydligande - Hedera Group har ingått villkorat avtal om att förvärva aktiemajoritet i Liv ihop

Hedera Group meddelade den 3 december om förvärv av sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6% av röster och kapital i Liv ihop AB (publ). Av pressmeddelandet framgick att avtalet är villkorat. Hedera Group vill härmed förtydliga vad denna uppgörelse innebär.

Transaktionen i kort:

  • Fullgörande av avtalet är villkorat av att Skatteverket godkänner ett skatteackord innebärandes en väsentlig nedsättning av rekonstruktionsbolagen skulder till Skatteverket. Vid fullgörande av avtalet ska den initiala köpeskillingen om 0,45 kr per aktie utgå.
  • Vid uppfyllande av ovan krav skall Hedera enligt avtalet och i enlighet med Kollegiets takeover-regler för vissa handelsplattformar lämna ett budpliktsbud om 5 kr per aktie till övriga aktieägare.
  • När acceptfristen avseende budpliktsbudet löpt ut ska Hedera Group erlägga ytterligare 4,55 kr per aktie som tilläggsköpeskilling.
  • En överlåtelse av aktierna kommer att inkludera en uppgörelse med befintlig bank avseende refinansiering av Liv ihop AB. En uppgörelse med befintlig bank är däremot inget villkor för avtalets fullgörande.

Informationen är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-08 12:35 CET.

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se 

Författare Cision