Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

Hemfosa Fastigheter AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa"), org.nr
556917-4377, med säte i Nacka kommun, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10:00 på SBB:s kontor, Strandvägen 1,
Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 juni 2020,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast onsdagen den 17 juni 2020. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB, "Årsstämma 2020", c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@hemfosa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 juni 2020. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från
bolagets hemsida, www.hemfosa.se. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid årsstämman på distans.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har Hemfosas styrelse beslutat om att begränsa
planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer
ske i anslutning till stämman. Deltagande av både styrelseledamöter,
bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att
begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning
av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara
personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud.
Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är
sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en
riskgrupp.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets huvudaktieägare, representerande 98,28 procent av bolagets
aktier och 98,83 procent av bolagets röster, Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB ("SBB") föreslår att advokat Rikard Lindahl ska väljas
till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning till aktieägarna och att till
årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

SBB föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

SBB föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

SBB föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Till
styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av Ilija Batljan, Lars Thagesson, Oscar Lekander och Eva-Lotta
Stridh.

SBB föreslår vidare att Ilija Batljan omväljs till styrelsens
ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Hemfosas
hemsida, www.hemfosa.se.

SBB föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen

Enligt ett föreslag till ändring i aktiebolagslagen ska
avstämningsdagen inför en bolagsstämma infalla sex bankdagar före
stämman (lagändringen föreslås att träda i kraft den 3 september
2020). Styrelsen föreslår därför att motsvarande bestämmelse i
bolagsordningen ändras. Vidare föreslås att bolagets säte ändras till
Stockholm samt vissa smärre justeringar i anledning av tidigare
genomförda lagändringar. Följande bestämmelser föreslås justeras (för
nuvarande lydelser hänvisas till registrerad bolagsordning som finns
tillgänglig på bolagets hemsida).

§ 1
Rubriken ändras till "Företagsnamn"
Ny lydelse på bestämmelsen - Bolagets företagsnamn skall vara Hemfosa
Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

§ 3
Ny lydelse på bestämmelsen - Bolagets styrelse skall ha sitt säte i
Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 12
Ny lydelse på andra stycket - Aktieägare som vill delta i bolagsstämma
skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13
Första stycket tas bort.

§ 15
Ny lydelse på första stycket - Bolagets aktier skall vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Hemfosa finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 180
488 248 aktier varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999
preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje
preferensaktie berättigar till en tiondels röst, motsvarande totalt
170 588 248,9 röster. Bolaget har inga aktier i eget förvar.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt
koncernredovisningen.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga hos
Hemfosa på adress c/o Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB,
Strandvägen 1, 114 51 Stockholm och på Hemfosas hemsida,
www.hemfosa.se, senast från och med onsdagen den 3 juni 2020 samt
sänds till de aktieägare som begär det hos Hemfosa och uppger sin
adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på
stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s
hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

________________

Nacka i maj 2020
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of
Hemfosa Fastigheter AB (publ) to be held on Wednesday 24 June 2020 at
10.00 a.m. CEST at SBB's office, Strandvägen 1, Stockholm, Sweden, is
available on Hemfosa's website, www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/kallelse-till-arssta...
https://mb.cision.com/Main/7964/3117904/1252076.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.