Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-08

Hemtex AB: Kallelse till extra bolagstämma i Hemtex AB (publ)

Enligt begäran från ICA Gruppen AB som efter fullföljd av sitt
offentliga uppköpserbjudande avseende Hemtex AB (publ) ("Hemtex")
äger mer än 90 procent av aktierna i Hemtex kallas aktieägarna i
Hemtex, org. nr. 556132-7056, till extra bolagsstämma onsdagen den 4
november 2015 kl. 13:00 hos Gernandt & Danielsson Advokatbyrå,
Hamngatan 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska onsdagen den 28 oktober
2015 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
dels göra anmälan till Hemtex onsdagen den 28 oktober 2015 under
adress Hemtex AB (publ), Bolagsstämma, Box 495, 503 13 Borås eller
via e-post ir@hemtex.se.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller
ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall,
exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 28
oktober 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet.

Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas per brev till Hemtex på ovan angiven
adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Hemtex webbplats
ir.hemtex.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger
sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av antal styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkten 7. Fastställande av antal styrelseledamöter

ICA Gruppen AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan
suppleanter. Styrelseledamöterna Margareta K E Adlercreutz, Ingemar
Charleson, Christel Kinning och Rocky af Ekenstam Brennicke har
meddelat såväl ICA Gruppen som Hemtex att de kommer att frånträda
sina befattningar i och med den extra bolagsstämman. ICA Gruppens
förslag innebär således att styrelsen kommer att bestå av ledamöterna
Stein Petter Ski, Liv Forhaug samt Mats Holgerson.

Antal aktier och röster

I Hemtex finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 95 835 506 aktier
och röster. Hemtex innehar inga egna aktier.

Handlingar

De fullständiga beslutsförslagen enligt ovan finns intagna i kallelsen
samt finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com) och hos
Hemtex på ovan angiven adress, samt sänds kostnadsfritt till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även läggas fram på stämman.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande
till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Borås i oktober 2015

Hemtex AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hemtex presschef Manuel Ferrer
Telefon: +46 (0)70 666 02 59
E-post: manuel.ferrer@hemtex.se

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 oktober 2015 kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemtex-ab/r/kallelse-till-extra-bolagstamma-i-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.