Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Hexagon: Kallelse till årsstämma i Hexagon AB (publ)

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29
april 2020 klockan 17:00 på City Conference Center Stockholm (Norra
Latin), Drottninggatan 71 B i Stockholm. Med anledning av osäkerheten
kring spridning av coronaviruset (Covid-19) kommer
försiktighetsåtgärder vidtas. Årsstämman kommer hållas så kort som
möjligt och inregistrering påbörjas klockan 16:30. Någon servering
kommer inte förekomma.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
torsdagen

den 23 april 2020,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom ett anmälningsformulär
på Hexagons hemsida, www.hexagon.com, alternativt per post till
Hexagon AB, "Årsstämma",

c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon
08-402 92 21, senast torsdagen den 23 april 2020.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt
aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt i
original översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt på bolagets hemsida www.hexagon.com och skickas per post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som
företräder juridisk person ska även översända kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som
utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga i årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd
per den 23 april 2020, vilket innebär att förvaltaren bör underrättas
om detta i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av

a. årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019,

b. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts, samt

c. styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat.
9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31
december 2019,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av ledamöter i valberedningen.
14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Valberedningen inför årsstämman 2020 bestående av Mikael Ekdahl
(Melker Schörling AB), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Johan
Strandberg (SEB Investment Management) och Ossian Ekdahl (Första
AP-fonden) har föreslagit att Gun Nilsson ska väljas till ordförande
för årsstämman 2020.

Förslag avseende dispositioner beträffande bolagets vinst (punkt 9 b)
Mot bakgrund av det rådande marknadsläget föreslår styrelsen
årsstämman att besluta att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019.

Det är emellertid styrelsens ambition att kalla till en extra
bolagsstämma under hösten 2020 för beslut om utdelning enligt
tidigare kommunicerat utdelningsförslag om marknadsförutsättningarna
då har stabiliserats. Hexagon har en solid finansiell ställning, både
avseende kapital och likviditet. Styrelsen gör därför bedömningen att
utdelningsnivån inte kommer att riskera företagets verksamhet eller
expansionsmöjligheter trots de utmanande omständigheterna. Nuvarande
marknadsläge orsakat av den pågående spridningen av coronaviruset
(Covid-19) har dock fått styrelsen att iaktta försiktighet och
styrelsen föreslår därför denna justering jämfört med tidigare
kommunicerad utdelning.

Förslag avseende val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden
(punkterna 10-12)
Valberedningen har föreslagit följande:

·
Antalet styrelseledamöter ska vara åtta stycken utan suppleanter.

· Arvode till styrelsen ska vara oförändrat och utgå enligt
följande: styrelsens ordförande ska erhålla 1 850 000 kronor och var
och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är
anställda i bolaget ska erhålla 615 000 kronor. Som ersättning för
utskottsarbete ska ordföranden för ersättningsutskottet erhålla 85
000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 60 000 kronor samt
ordföranden för revisionsutskottet 250 000 kronor och ledamot i
revisionsutskottet 200 000 kronor.

· Omval av styrelseledamöterna Ola Rollén, Gun Nilsson, Ulrika
Francke, John Brandon, Henrik Henriksson, Sofia Schörling Högberg och
Märta Schörling Andreen samt nyval av Patrick Söderlund såsom
ordinarie styrelseledamöter.

· Omval av Gun Nilsson som styrelsens ordförande.
· Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för
bolaget för en mandatperiod om ett år, dvs. till utgången av
årsstämman 2021, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation,
varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade
revisorn Andreas Troberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.

· Arvode till revisor ska utgå enligt avtal.
Patrick Söderlund (född 1973) är verkställande direktör och
styrelseordförande för Embark Studios AB sedan 2018. Patrick har
mångårig erfarenhet av diverse ledande befattningar inom den
amerikanska spelförläggaren Electronic Arts samt som verkställande
direktör för spelstudion DICE. Patrick är också styrelseledamot i
BIMobjects AB, Peltarion AB, FDGI Holding AB och Nexon Co., Ltd.

Förslag till val av ledamöter av valberedningen (punkt 13)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 49 procent av rösterna
i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende
valberedningen inför årsstämman 2021:

·
Valberedningen ska ha fyra ledamöter.

· Omval av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Jan Andersson
(Swedbank Robur fonder) och Johan Strandberg (SEB Investment
Management) samt nyval av Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder) såsom
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

· Val av Mikael Ekdahl som valberedningens ordförande.
· För det fall en aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra en av de
röstmässigt största aktieägarna i Hexagon, eller för det fall en
ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare
eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2021,
ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de
röstmässigt större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare enligt följande. Med övriga ledande
befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna
ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs
i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas
av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet

För information om bolagets affärsstrategi, se www.hexagon.com.
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare. För detta krävs att bolaget kan
erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Dessa
riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta
till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgöras av fast kontantlön,
rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Bolagsstämman kan
därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis
aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga
kontantersättningen har en fastställd övre gräns och får uppgå till
högst 150 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 60
års ålder. För verkställande direktören ska pensionsförmåner,
innefattande sjukförsäkring, som huvudregel vara avgiftsbestämda.
Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 20
procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande
befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring,
som huvudregel vara avgiftsbestämda. Avsteg från denna huvudregel kan
komma att göras vid utseende av nya ledande befattningshavare vars
anställningsavtal sedan tidigare omfattar förmånsbestämda
pensionsplaner eller om befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig
kontantersättning ska vara pensionsgrundande endast i den mån så
följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på
befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska
uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana
förmåner får sammanlagt uppgå till högst två procent av den fasta
årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får veder...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.