Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-02

Hexagon: Resultat före skatt om 126 MEUR väntas i 2 kv - SIX

(Enkäten sändes för första gången den 1 augusti)

2 kv 2013, MEUR Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Org fsg-tillväxt (%) 4,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Nettoosättning 634 630 633 638 607
Nettoomsättning MT 617 614 616 621 590
- MT Geosystems 221 218 220 226 211
- MT Metrology 188 186 187 191 180
- MT Technology 208 204 208 212 200
Rörelseresultat* 136 134 136 138 127
Rörelseresultat MT* 140 137 140 142 130
Rörelsemarg* (%) 21,5 21,0 21,5 21,8 20,8
Rörelsemarg MT* (%) 22,6 22,3 22,7 22,9 22,0
Res f skatt* 126 123 126 129 113
Nettoresultat* 102 99 102 103 91

* Jämförelsesiffror för 2012 baseras på Hexagons pro
forma-uppdatering med anledning av införandet av förändringar i
redovisningsprincipen IAS 19 (Ersättningar till anställda).
Förändringarna gäller från den 1 januari 2013.

(SIX) Mätteknikkoncernen Hexagon väntas redovisa ett resultat
före skatt på 126 miljoner euro i det andra kvartalet 2013,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av nio analytikers
estimat.

Hexagons rörelseresultat på koncernnivå väntas i kvartalet
komma in på 136 miljoner euro samtidigt som koncernens
nettoomsättning bedöms komma in på 634 miljoner euro. Den
organiska försäljningstillväxten i kvartalet väntas vara 4,5
procent i årstakt.

Analytikernas förväntningar innebär att rörelsemarginalen
skall förbättras något till 21,5 procent, jämfört med 20,8
procent samma kvartal föregående år och 20,6 procent i det
föregående första kvartalet. Ett av Hexagons långsiktiga
finansiella mål är att nå en rörelsemarginal på 25 procent år
2015.

Ser man till koncernens huvudverksamhet inom Measurement
Technologies (MT) väntar sig analytikerna 22,6 procents
rörelsemarginal på intäkter om 617 miljoner euro i kvartalet.

Hexagon upplevde att efterfrågan i tillverkningsindustrin i
Europa förbättrades i det föregående första kvartalet. I Nord-
och Sydamerika genererades tillväxten primärt från den pågående
återhämtningen i den amerikanska byggsektorn samt från en stark
efterfrågan i Sydamerika. Efterfrågan var då även fortsatt stark
i Asien, framförallt drivet av Kina.

Hexagon-vd:n Ola Rollén guidade även vid föregående rapport
för att negativ intäktspåverkan från budgetåtstramningarna i USA
kommer att vara cirka 5,5 miljoner euro per kvartal under
resterande del av 2013.

En dryg vecka inför Hexagons rapport rapporterade amerikanska
Trimble, som konkurrerar med Hexagons MT Geosystems-verksamhet,
något över förväntan gällande kvartalsresultat och
resultatguidning samt som väntat gällande andra kvartalets
intäkter.

Hexagon publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet
torsdagen den 8 augusti klockan 08.00. En telefonkonferens med
webcast följer därefter klockan 15.00 samma dag.

Estimat från Bank of America Merrill Lynch, Carnegie, Danske
Markets Equities, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets,
Nordea Markets, Pareto Securities, SEB Enskilda och Swedbank
Markets ingår i enkäten.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC