Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Hifab Group AB: Årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987 kallas härmed till
årsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl.17:00 Hifabs huvudkontor,
Sveavägen 167, 3 tr. i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear förda aktieboken den 5 maj 2020, dels anmäla sig hos
bolaget senast fredag den 8 maj 2020 kl.12:00.

Anmälan kan göras per post till Hifab Group AB, Att: Emma-Lisa Runius,
Box 19090, 104 32 Stockholm, på telefon 010-476 60 00 eller via
e-post hifabgroup@hifab.se. Ange vid anmälan namn, adress,
telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter
om eventuella ombud/biträden (högst två enligt bolagsordningen).
Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera dessa för att kunna delta i stämman.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör
fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.hifab.se
samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress
eller e-post.

Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och
59 276 246 B-aktier.

A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.
Information om åtgärder med anledning av coronaviruset
Med anledningen av osäkerheten kring coronaviruset kommer Hifab Group
AB att vidta nödvändiga åtgärder för att minska spridningsrisken i
samband med årsstämman. Det kommer till exempel inte att erbjudas
någon förtäring och sedvanliga anföranden kommer att minimeras.
Uppdaterad information om vilka eventuella ytterligare åtgärder som
vidtas publiceras på bolagets hemsida: www.hifab.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens rapport samt framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktörer

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

14. Stämmans avslutande
Beslutsunderlag
Ordförande vid stämman (punkt 1)
Karin Annerwall Parö föreslås som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2019.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)
Arvode till styrelsen föreslås, i likhet med f.g. år, utgå med ett
belopp om 90 000 kronor per ordinarie ledamot och 200 000 kronor till
styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd
räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)
Årsstämman 2020 föreslås att besluta om omval av styrelseledamöterna
Tomas Hermansson, Karin Annerwall Parö, Carl Östring och Petter
Stillström samt omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö.
Nyval av Mikael Sjölund föreslås. Som revisor föreslås omval av
Deloitte, som har utsett Johan Telander som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda
ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att
framstående prestationer skall reflekteras i totalersättningen.
Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning,
övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen
skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och
sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara
antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att
erhålla pension vid 65 års ålder. Styrelsen skall äga rätt att frångå
riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill
nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller
rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen,
av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid
äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall
även kunna ske genom s.k. apportemission.

Övrigt
För beslut enligt förslagen i punkt 13 erfordras biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse
samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget
samt på www.hifab.se senast två veckor före stämman och sänds till de
aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer
även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm 8 april 2020
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning
inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300
medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella
kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca
360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel:
+46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/arsstamma-i-hifab-group-ab--...
https://mb.cision.com/Main/2327/3083582/1226163.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.